Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 16.04.2021 року ПрАТ "Вібросепаратор"

 Доступниий за посиланням

Дата розміщення інформації

Дата проведення зборів

Дата складання переліку акціонерів

Загальна кількість акцій

Загальна кількість голосуючих акцій

15.04.2021

16.04.2021

12.04.2021

44830

33161

 

16 квітня 2021 року відбудуться збори акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Вібросепаратор», (надалі- Товариство), код ЄДРПОУ 13568038, місцезнаходження:  10001,  м.  Житомир,  вул.  Сергія  Параджанова,  93  повідомляє  про  скликання чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 16.04.2021 року об 11:00 годині за адресою: м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, 93, актовий зал.  
Повний текст документу (розміщено на сайті 11.03.2021 р.)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24.04.2020 року ПрАТ "Вібросепаратор"

Дата розміщення інформації

Дата проведення зборів

Дата складання переліку акціонерів

Загальна кількість акцій

Загальна кількість голосуючих акцій

23.04.2020

24.04.2020

20.04.2020

44830

33161

 

24 квітня 2020 року відбудуться збори акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Вібросепаратор», (надалі-Товариство), код ЄДРПОУ 13568038, місцезнаходження: 10001, м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, 93 повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 24.04.2020 року об 11:00 годині за адресою: м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, 93, актовий зал. Повний текст документу (розміщено на сайті 23.03.2020р.)

25 квітня 2019 року відбудеться збір акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Вібросепаратор», повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «25» квітня 2019 року об 11:00 годині за адресою: м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, 93, актовий зал. Повний текст документа.

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ "Вібросепаратор"     

Дата розміщення інформації

Дата проведення зборів

Дата складання переліку акціонерів

Загальна кількість акцій

Загальна кількість голосуючих акцій

27.04.2018

30.04.2018

24.04.2018

44830

33161

24.04.2019

25.04.2019

19.04.2019

44830

33161

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

Відомості про аудиторський звіт за 2018 рік

Фінансові показники в за 2018 рік

Особлива інформація

 

Подробнее...

Лист_повідомлення_27-04-2018

                                                                                              Додаток 38

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                             цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова правлiння

 

 

 

Шаховець Андрiй Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

11.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Вiбросепаратор"

2. Організаційно-правова форма емітента

Публiчне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

13568038

4. Місцезнаходження емітента

10001 Житомирська область д/н м. Житомир вул. Сергiя Параджанова, 93

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

0412-428088 0412-428086

6. Електронна поштова адреса емітента

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

10.04.2018

 

(дата)

     

 

2. Річна інформація опублікована у

69(2822) Бюлетень "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

 

11.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)

 

3. Річна інформація розміщена насторінці

http://vibroseparator.ua/

в мережі Інтернет

11.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

 

Зміст

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. ПриміткиВ складi рiчного звiту вiдсутнi:

- Iнформацiя про лiцензiї(дозволи) на окремi види дiяльностi - так як лiцензiй товариство не одержувало.

- Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб - так як Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб у звiтному роцi.

- Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - так як у штатному розкладi Товариства вiдсутня така посада.  

- Iнформацiя про рейтингове агентство - так як Товариство не укладало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцiнку.

- Iнформацiя про дивiденди - так як рiшення про виплату дивiдендiв товариством не приймалось.

- Iнформацiя про облiгацiї емiтента - так як Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало.

- Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - так  як Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались.

- Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - так як Товариство протягом звiтного перiоду не здiйснювало викуп власних акцiй.

- Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв - так як Товариство випуск боргових цiнних паперiв не здiйснювало.

- Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - так як Товариство не приймало рiшень щодо цього питання.

- Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв - так як у Товариства не виникали такi правочини.

- Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть - так як у Товариства не виникали такi правочини.

- Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку - так як Товариство за звiтний перiод складає фiнансову звiтнiсть до мiжнародних стандартiв.

- Вiдомостi про аудиторський висновок(звiт) - емiтенти з вiдкритим  розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють.

- Звiт про стан об'єкта нерухомостi - так як Товариство цiльовi облiгацiї не випускало.

- Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - так як Товариство випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало.

- Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН - так як Товариство сертифiкати ФОН не випускало.

 

 

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

 Публічне акцiонерне товариство "Вiбросепаратор"

 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

 А00 № 133245

 

3. Дата проведення державної реєстрації

 27.09.1991

 

4.Територія(область)

 Житомирська область

 

5. Статутний капітал (грн.)

 15690500.00

 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

 

8. Середня кількість працівників (осіб)

2

 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

 

28.30

 ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

 

 28.93

 ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ І НАПОЇВ, ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТЮТЮНУ

 

 68.20

 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

 

10. Органи управління підприємства

Акціонерні товариства не заповнюють інформацію про органи управління

 

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 Відділення ПАТ "Кредобанк" в м. Житомирi

2) МФО банку

 325365

3) Поточний рахунок

 2600001354939

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 ЦРВ ВАТ "Мегабанк" м. Харкiв

5) МФО банку

 351629

6) Поточний рахунок

 2600797805004

         

 

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ТОВ "ЗЕРНО.ЕЛ"

39173900

04080 Київська область д/н м. Київ вул.Новокостянтинiвська, буд.13/10, кiм.321

 61.730983716261

ТОВ "Енерго-Мiст"

30782148

01073 Київська область д/н Киїiв вул. Сирецька 37

  0.066919473600

ТОВ "Аудиторська фiрма "Астра -Аудит"

30521008

01042 Київська область д/н Київ бульвар Дружби Народiв, 19,

  0.002230649000

Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited, Kiпр

78416

д/н Київська область Elenion Building, 2nd floor Кiпр Р.С. 1066 Nikosia 5Themistoki Dervi street, д/н

  0.733883000000

ТОВ "Корпоративний консалтiнг"

25660996

01023 м. Київ д/н м. Київ вул. Шота Руставелi, 17,оф.6

  0.033459000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Станом на кiнець року фiзичних осiб учасникiв Товариства - 379

 37.432524161139

Усього

100.000000000000

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

 

1. Посада

Голова правління

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шаховць Андрiй Олександрович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1968

5. Освіта**

вища

6. Стаж роботи (років)**

19

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Електровимiрювач",  комерцiйний директор

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

03.03.2017 на 2 роки

9. Опис    Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Переобрання посадової особи відбулося за рiшенням Наглядової ради, протокол №3 вiд 03.03.2017р.

До повноважень посадової особи як голови правлiння вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, представлення його iнтересiв у вiдносинах з iншими органiзацiями. Обов'язками голови правлiння є органiзацiя виконання завдань, наданих загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Повний обсяг повноважень i обов'язкiв посадової особи викладено в Статутi Товариства. Винагорода за звiтний перiод виплачувалась згідно штатного розпису. Загальний стаж роботи  складає - 29 років. Iншi попереднi посади, якi займав протягом своєї дiяльностi - провiдний спецiалiст, головний спецiалiст, менеджер з продажiв, начальник вiддiлу оптових продажiв, заступник директора, заступник генерального директора, директор, комерцiйний директор.

 

 

1. Посада

Член правління

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Каленіченко Павло Сергійович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1988

5. Освіта**

вища

6. Стаж роботи (років)**

6

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Комерційний директор ДП "ВС Партнер"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

03.03.2017 на 2 роки

9. Опис    Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Переобрання посадової особи відбулося за рiшенням Наглядової ради, протокол №3 вiд 03.03.2017р.

До повноважень посадової особи як члена правління відноситься здійснення заходів, спрямованих на керівництво поточною діяльністю Товариства. Обов'язками члена правління є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Винагороду за виконання обов'язків посадова особа в звітному році не отримувала. Працює директором ТОВ "Партнер-ВС" за адресою: м.Житомир вул.Баранова,93. Загальний стаж роботи  складає - 8 років. Iншi попереднi посади, якi займав протягом своєї дiяльностi - зам.головного енергетика, комерційний директор. Акціями товариства не володіє.

 

 

 

1. Посада

Член правління

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Туз Ірина Вікторівна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1971

5. Освіта**

вища

6. Стаж роботи (років)**

3

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Фінансовий директор ТОВ "Партнер-ВС"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

03.03.2017 на 2 роки

9. Опис    Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Переобрання посадової особи відбулося за рiшенням Наглядової ради, протокол №3 вiд 03.03.2017р.

До повноважень посадової особи як члена правління відноситься здійснення заходів, спрямованих на керівництво поточною діяльністю Товариства. Обов'язками члена правління є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Винагороду за виконання обов'язків посадова особа в звітному році не отримувала. Посад на інших підприємствах особа  не обіймає. Загальний стаж роботи  складає - 28 років. Протягом трудової дiяльностi займала посади контролера ощадної каси, економіста, старшого економіста, старшого ревізора контрольно-ревізійного-віддіу, спеціаліста фінансово - кредитного відділу,  начальника управління корпоративного бізнесу, заступника директора філії банку,  директора відділення банку, фінансового директора. Акціями товариства не володіє.

 

 

1. Посада

член Наглядової ради

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кравцова Ольга Миколаївна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1966

5. Освіта**

вища

6. Стаж роботи (років)**

 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

фінансист у ДП "ВС-Партнер" ВАТ "Вібросепаратор"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

03.03.2017 до наступних зборів

9. Опис    Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Переобрання посадової особи відбулося за рiшенням Наглядової ради, протокол №3 вiд 03.03.2017р.  Посадова особа є акцiонером, не є незалежним директором, не є представником акцiонера.

До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Як член Наглядової ради будь-яких винагород, у т.ч. у натуральнiй формi вiд iмiтента за звiтний перiод не отримував. Займає посаду фінансиста у ДП "ВС-Партнер" ВАТ "Вібросепаратор", яке знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, 93. Загальний стаж роботи  складає - 23 років. Iншi попереднi посади, якi займав протягом своєї дiяльностi - фiнансист.

 

1. Посада

Голова Наглядової ради

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гречко Сергiя Миколайовича

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1971

5. Освіта**

вища

6. Стаж роботи (років)**

 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

голова  правління ПАТ "Електровимірювач"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

03.03.2017 до наступних зборів

9. Опис    Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Переобрання посадової особи відбулося за рiшенням Наглядової ради, протокол №3 вiд 03.03.2017р.  Головою Наглядової ради був обраний на засiданнi Наглядової ради, протокол №3 вiд 03.03.2017р. Посадова особа не є акцiонером, не є незалежним директором, є представником акцiонера.

До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради Обов'язками голови Наглядової ради є координацiя дiяльностi Наглядової ради для належного виконання Радою своїх функцiй.

Як голова Наглядової ради будь-яких винагород, у т.ч. у натуральнiй формi вiд iмiтента за звiтний перiод не отримуває. Посад на інших підприємствах особа  не обіймає.

Загальний стаж роботи  складає - 30 років.Iншi попереднi посади, якi займав протягом своєї дiяльностi - голова правління.

 

 

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кравцов Данил Олександрович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1988

5. Освіта**

вища

6. Стаж роботи (років)**

 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

директор по інвестиціям та розвитку ТОВ "Зерно. Ел"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

03.03.2017 до наступних зборів

9. Опис    Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Переобрання посадової особи відбулося за рiшенням Наглядової ради, протокол №3 вiд 03.03.2017р.  Член Наглядової ради не є акцiонером, не є незалежним директором, є представником акціонера ТОВ "ЗЕРНО.ЕЛ

До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Як член Наглядової ради будь-яких винагород, у т.ч. у натуральнiй формi вiд iмiтента за звiтний перiод не отримував.Займає посаду директора по інвестиціям та розвитку ТОВ "Зерно. Ел", яке знаходиться за адресою:04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 13/10, кімната 321.Загальний стаж роботи  складає - 6 років. Iншi попереднi посади, якi займав протягом своєї дiяльностi - науковий спiвробiтник, гол.спецiалiст вiддiлу Мiнiстерства аграрної полiтики України, нач.вiддiлу правової роботи, директор по iнвестицiям та розвитку.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Максимович Роман Олегович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1989

5. Освіта**

вища

6. Стаж роботи (років)**

 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

провідний юрисконсульт ТОВ "Партнер-ВС"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

03.03.2017 до наступних загальних зборiв

9. Опис    Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Переобрання посадової особи відбулося за рiшенням Наглядової ради, протокол №3 вiд 03.03.2017р.  Посадова особа не є акцiонером, не є представником акцiонера, є незалежним директором.

До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Як член Наглядової ради будь-яких винагород, у т.ч. у натуральнiй формi вiд iмiтента за звiтний перiод не отримував.

Займає посаду провідний юрисконсульт ТОВ "Партнер-ВС", яке знаходиться за адресою: Житомир, вул. Сергія Параджанова, 93. Загальний стаж роботи  складає - 3 років. Iншi попереднi посади, якi займав протягом своєї дiяльностi - заст.завiдуючого гуртожитком з виховної роботи; провiдний юрисконсульт; незалежний директор.

 

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Халiлов Вадим Валентинович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1978

5. Освіта**

вища

6. Стаж роботи (років)**

 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

головний спеціаліст по управлінню майновим комплексом ТОВ "Партнер-ВС"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

03.03.2017 до наступних загальних зборiв

9. Опис    Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Переобрання посадової особи відбулося за рiшенням Наглядової ради, протокол №3 вiд 03.03.2017р.  Посадова особа не є акцiонером, не є представником акцiонера, є незалежним директором.

До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Як член Наглядової ради будь-яких винагород, у т.ч. у натуральнiй формi вiд iмiтента за звiтний перiод не отримував.

Займає посаду головний спеціаліст по управлінню майновим комплексом ТОВ "Партнер-ВС", яке знаходиться за адресою: Житомир, вул. Сергія Параджанова, 93. Загальний стаж роботи  складає - 15 років. Iншi попереднi посади, якi займав протягом своєї дiяльностi - гол.спецiалiст по управлiнню майновим комплексом, незалежний директор.

 

1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Куниця Олена Миколаївна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1967

5. Освіта**

середня спеціальна

6. Стаж роботи (років)**

1

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

помічник голови Правління ПАТ "Електровимірювач"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

03.03.2017 на 2 роки

9. Опис    Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Переобрання посадової особи відбулося за рiшенням Наглядової ради, протокол №3 вiд 03.03.2017р. 

До повноважень члена Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства у складi Ревiзiйної комiсiї. Обов'язками члена Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Повний обсяг прав i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товариства. Винагороду за виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Займає посаду помічника голови Правління ПАТ "Електровимірювач", яке знаходиться за адресою: 10003 м. Житомир, пл. Перемоги, 10. Загальний стаж роботи  складає - 34 роки. Iншi попереднi посади, якi займав протягом своєї дiяльностi - помiчник голови правлiння, завiдуюча канцелярiї; секретар.

 

1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Савiновська Оксана Валентинiвна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1978

5. Освіта**

вища

6. Стаж роботи (років)**

4

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

головний бухгалтер  ТОВ "Партнер-ВС"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

03.03.2017 на 2 роки

9. Опис    Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Переобрання посадової особи відбулося за рiшенням Наглядової ради, протокол №3 вiд 03.03.2017р. 

До повноважень члена Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства у складi Ревiзiйної комiсiї. Обов'язками члена Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Повний обсяг прав i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товариства. Винагороду за виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Займає посаду головного бухгалтера  ТОВ "Партнер-ВС"., яке знаходиться за адресою: Житомир, вул. Сергія Параджанова, 93. Загальний стаж роботи  складає - 23 років. Iншi попереднi посади, якi займав протягом своєї дiяльностi -  головний бухгалтер.

 

1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Заморська Валентина Вiкторiвна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1948

5. Освіта**

вища

6. Стаж роботи (років)**

10

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

фінансовий директор ПАТ "Електровимірювач"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

03.03.2017 на 2 роки

9. Опис    Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Переобрання посадової особи відбулося за рiшенням Наглядової ради, протокол №3 вiд 03.03.2017р. 

До повноважень члена Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства у складi Ревiзiйної комiсiї. Обов'язками члена Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Повний обсяг прав i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товариства. Винагороду за виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Займає посаду фінансового директора ПАТ "Електровимірювач", яке знаходиться за адресою: 10003, м. Житомир, пл. Перемоги, 10. Загальний стаж роботи  складає - 47 років. Iншi попереднi посади, якi займав протягом своєї дiяльностi - фiнансовий директор.

 

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

  Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правління

Шаховць Андрiй Олександрович

 

19

0.04238233326

19

0

0

0

Член правління

Каленіченко Павло Сергійович

 

0

0

0

0

0

0

Член правління

Гордійчук Світлана Миколаївна

 

0

0

0

0

0

0

член Наглядової ради

Кравцова Ольга Миколаївна

 

5060

11.2870845416

5060

0

0

0

Голова Наглядової ради

Гречко Сергiя Миколайовича

 

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Кравцов Данил Олександрович

 

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Максимович Роман Олегович

 

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Халiлов Вадим Валентинович

 

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Куниця Олена Миколаївна

 

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Савiновська Оксана Валентинiвна

 

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Заморська Валентина Вiкторiвна

 

0

0

0

0

0

0

Усього

5079

11.32946687486

5079

0

0

0

 

 

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

 

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

  привілейовані

іменні

ТОВ "ЗЕРНО.ЕЛ"

39173900

04080 Київська область д/н м. Київ вул.Новокостянтинiвська, буд.13/10, кiм.321

27674

61.730983716261

27674

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

  привілейовані

іменні

Кравцова Ольга Миколаївна

5060

11.2870845416

5060

0

Усього

32734

73.018068257863

32734

0

 

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

 

X

 

 

Дата проведення

21.04.2017

 

Кворум зборів

94

 

Опис

1. Прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї та припинення їх повноважень. Затвердження порядку проведення (регламенту) чергових Загальнихзборiв.

2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товаристваза 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.

3. Звiт Наглядової ради товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.

4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї.

5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.

Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. Порядок денний був складений та затверджений Наглядовою радою. Всi питання порядку денного були розглянутi та прийнятi. Позачерговi збори не скликались.

         

 

 

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

 

X

 

 

Дата проведення

03.03.2017

 

Кворум зборів

74

 

Опис

1. Прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї та припинення їх повноважень. Затвердження порядку проведення (регламенту) чергових Загальнихзборiв.

2-5. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012-2015рр. Прийняття рiшеннь за наслiдками розгляду звiтiв Правлiння Товариства.

6-9. Звiт Наглядової ради товариства за 2012-2015рр. Прийняття рiшеннь за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради.

10-13. Звiти та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2012-2015рр. Прийняття рiшеннь за наслiдками розгляду звiтiв та висновкiв Ревiзiйної комiсiї.

14-17. Затвердження рiчних звiтiв та балансiв Товариства за 2012-2015рр.

18.Затвердження порядку розподiлу прибуткiв (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи товариства за 2012-2015рр. та затвердження планового розподiлу прибутку Товариства на 2016 рiк.

19. Про вiдкликання голови правлiння (припинення повноважень).

20. Про вiдкликання складу Наглядової ради (припинення повноважень).

21. Про вiдкликання складу Ревiзiйної комiсiї (припинення повноважень).

22. Внесення змiн до внутрiшнiх нормативних положень ПАТ "Вiбросепаратор", шляхом затвердження нових положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю в новiй редакцiї.

23. Про обрання членiв Наглядової ради.

24. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.

25.Визначення способу повiдомлення акцiонерiв Товариства про прийнятi рiшення на загальних зборах акцiонерiв.

26. Про затвердження та прийняття статуту Товариства у новiй редакцiї.

 

Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. Порядок денний був складений та затверджений Наглядовою радою. Всi питання порядку денного були розглянутi та прийнятi. Позачерговi збори не скликались.

         

 

 

 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство  "Національний депозитарій України"

Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Київська область д/н м.Київ вул. Нижний Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-44

Факс

(044) 482-52-07

Вид діяльності

ПАТ "НДУ" - Центральний депозитарій, який забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Дiяльнiсть не лiцензується.

Опис

Нацiональний Депозитарiй України здiйснює обслуговування операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Екаунт"

Організаційно-правова форма

Приватне пiдприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31133478

Місцезнаходження

10008 Житомирська область д/н м. Житомир Новий Бульвар, 9 оф.1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

2429

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(412) 421496

Факс

(412) 421497

Вид діяльності

Надання послуг з аудиторської перевірки.

Опис

ПП "Аудиторська фірма "Екаунт" здійснила аудиторську перевірку фінансової звітності товариства за 2017 р.

Юридичні особи, які надавали правову допомогу емітенту, відсутні .

 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінаста"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

34762675

Місцезнаходження

04050 Київська область д/н м. Київ вул.Глибочицька, буд. 28

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 263230

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Національна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

28.08.2013

Міжміський код та телефон

044 3613808

Факс

044 4844967

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис

ТОВ "Фінаста" є  депозитарною установою, у якого вiдкритi рахунки у цiнних паперах власникам акцiй Емiтента згідно договору.

 

ТОВ "Стандарт" (Код ЄДРПОУ 31954068) виконував функцiї депозитарної установи, у якої були вiдкритi рахунки у цiнних паперах власникам акцiй Емiтента згiдно  договору про обслуговування рахункiв у цiнних паперах № 11/1 вiд 21.10.2015 року.  Акт приймання -передавання облiкового реєстру вiд 27.10.2017 року. Документи вiд ДУ ТОВ "Стандарт" передав директор Тимофєєв В.М. прийняв вiд Емiтента голова правлiння Шаховець А.О. Рiшення про змiну депозитарної установи було прийняте Наглядовою Радою, після отриманої пропозиції про розірвання договору від ТОВ "Стандарт"

ТОВ "Фінаста" ( Код ЄДРПОУ 34762675) депозитарна установа, у якої вiдкритi рахунки у цiнних паперах власникам  акцiй Емiтента згiдно договору про обслуговування рахункiв у цiнних паперах № Д-180 вiд 23.10.2017 року. Документи передав вiд Емiтента голова правлiння Шаховець А.О.,  документи прийняв вiд iменi ТОВ "Фінаста" генеральний директор Лозинський І.Я.  Акт приймання - передавання облiкового реєстру вiд  27.10.2017 року.

 

 

 

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

07.02.2011

90/1/11

Житомирське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000145650

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарнi iменнi

350.00

44830

15690500.00

100.000000000000

Опис

В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються, до лiстингу не включенi. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України.

 

 

XI. Опис бізнесу

 

 

 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

 

ПАТ "Вiбросепаратор" має досить насичену, цiкаву iсторiю свого розвитку i в минулому неодноразово мiняло свою назву та профiль. Завод був заснований у 1858 роцi як пiдприємство харчової промисловостi. Поступово пiдприємство почало розширюватися i в 1913 роцi представляло собою промисловий комплекс по переробцi i випуску харчових продуктiв. До випуску млино- елеваторного обладнання завод приступив у 1958 роцi. В 1986 роцi завод увiйшов до складу Днiпропетровського ВО "Елеватормельмаш". З 08 квiтня 1988р. Житомирський механiчний завод перейменовано на завод "Вiбросепаратор", який з 01 сiчня 1989 р. став самостiйною виробничою одиницею. Вiдповiдно до наказу Мiнсудпрома СРСР №728 завод було перетворено на орендне пiдприємство. 01 липня 1994 року вiдбулася приватизацiя заводу: трудовий колектив за власнi кошти, заробленi в орендному пiдприємствi, i приватизацiйнi майновi сертифiкати викупив завод у держави, було створене закрите акцiонерне товариство. З 21 липня 1998 року проведено перереєстрацiю пiдприємства у ВАТ "Вiбросепаратор". В звiтному роцi на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" було змiнено найменування Товариства на Публiчне акцiонерне товариство "Вiбросепаратор". Важливих подiй розвитку в тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення, протягом звiтного перiоду не було.

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

 

Органiзацiйна структура пiдприємства складається з апарату управлiння головного пiдприємства, його структурних пiдроздiлiв та дочiрніх пiдприємств ДП "ВС-Партнер" Дочiрнє пiдприємство "ВС-Партнер" є юридичною особою, яка має свiй баланс, печатку, розрахунковi рахунки в банку. ДП "ВС-Партнер": код ЄДРПОУ: 25309141, мiсцезнаходження: м. Житомир, вул. Баранова, 93; Дата державної реєстрацiї ДП "ВС-Партнер" - 12.06.1998р., Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи видано виконавчим комiтетом Житомирської мiської ради, номер запису 13051050001001607. Основний вид дiяльностi (за даними довiдки статуправлiння) виробництво машин та устаткування для перероблення сiльгосппродуктiв. З 01 серпня 2012 року вiдповiдальним за фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприємства, ведення бухгалтерського облiку та складання звiтностi ДП "ВС-Партнер" є директор Єлiсов Юрiй Миколайович.

Змiн в органiзацiйнiй структурi пiдприємства у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось.

 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу(осiб)- 2

середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом(осiб)- 1

чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня, тижня,) (осiб)- 0

Відносно попереднього року фонд оплати праці збільшився на 507 тис.грн і складає 528 тис.грн. Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента.

 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

 

Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств.

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

 

Товариство не проводить спільну діяльніст з іншими організаціями, підприємствами, установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

 

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб протягом звiтного перiоду не було.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

 

Фінансова звітність Товариства була складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ). Фінансова звітність була складена на основі принципу історичної собівартості, за винятком фінансових активів, утримуваних для продажу, що відображені за справедливою вартістю. Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність в гривні (грн.) відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України (далі - П(С)БО).

Згідно з Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку (МСБО) 21 "Вплив змін валютних курсів" та його тлумаченням, валютою виміру Товариства, яка відображає економічну суть відповідних подій та обставин Товариства, є гривня.

Перехід на МСФЗ здійснено з 01.01.2011 р. згідно з МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності" (далі - МСФЗ 1). Представлена фінансова звітність має відмінності від фінансової звітності, яку Товариство складає згідно з нормативними вимогами в Україні, оскільки включає певні коригування, не відображені в бухгалтерському обліку Товариства, які є необхідними для представлення активів та зобов'язань, фінансових результатів та руху грошових коштів Товариства відповідно до МСФЗ.

Основні коригування стосуються:

1)    списання активів, які не відповідають критеріям його визнання;

2)    перекласифікації доходів та витрат;

3)    представлення інформації щодо виправлення помилок минулих періодів.

Відповідно до МСФЗ 1, Товариство прийняла рішення оцінювати об'єкти основних засобів за справедливою вартістю на дату переходу на МСФЗ (умовно-первісна вартість). Відповідні донарахування були проведені у фінансовій звітності за МСФЗ.

      Запаси

Балансова вартість запасів:

(тис. грн.)

Показник    Код рядка   31.12. 16   31.12.17

1     2     3     4

Матеріали   1101  847   2671

Напівфабрикати і продукти у процесі виробництва      1102       

Готові продукти   1103  294   200

Товари      1104  315   233

Незавершене виробництво1102  900   976

Всього      1100  2356  4080

Запаси в заставі не перебувають.

 

 

 

 

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

 

Виробнича дiяльнiсть пiдприємства - це наукова, дослiдно-конструкторська, проектна, технологiчна, економiчна робота по створенню i освоєнню виробництва машин i обладнання для пiслязбиральної обробки зерна, пiдготовки насiння, сортування, сушiння та переробки зерна; товарiв народного вжитку; дрiбносерiйне, окреме виробництво промислової продукцiї i виготовлення дослiдних зразкiв такої продукцiї для АПК та iнших галузей; проведення серiйного обслуговування, монтажу та ремонту вищеперерахованого обладнання; торгiвельно-посередницька дiяльнiсть промисловою та сiльськогосподарською продукцiєю. Товариство, починаючи з 1998 року, провело велику роботу щодо розширення ринкiв збуту. Основний ринок збуту для пiдприємства - це Україна, а основний клiєнт - сiльськогосподарськi пiдприємства. Але в зв'язку з недостатнiстю обiгових коштiв у виробникiв сiльськогосподарської продукцiї пiдприємство вiдчуває великi труднощi з реалiзацiєю своєї продукцiї. Традицiйними споживачами продукцiї пiдприємства є республіка Казахстан. Протягом останніх років проведена велика робота по розширенню ринкiв збуту, а саме: неодноразова участь у виставках зерноочисної технiки та сiльськогосподарської продукцiї, здiйснення маркетингових дослiджень ринку та рекламних акцiй, створення дилерської мережi як на територiї України, республіці Казахстан. В галузi сiльськогосподарського машинобудування пiдприємство займає провiдне мiсце по виробництву i впровадженню зерноочисного обладнання, якому немає рiвних за технiчними характеристиками в свiтовiй практицi. Основнi напрями державної полiтики щодо розвитку галузi сiльськогосподарського машинобудування, в якiй здiйснює дiяльнiсть ПАТ"Вiбросепаратор", визначенi Законом України "Про стимулювання розвитку вiтчизняного машинобудування для АПК". Законом передбаченi наступнi заходи: створення та пiдготовка виробництва нової технiки i обладнання; переоснащення пiдприємств та впровадження новiтнiх технологiй: формування та розвиток ринку технiки; часткова компенсацiя вiдсоткiв за кредитами банкiв; часткова компенсацiя державою вартостi технiки i обладнання с/г виробникам та iн. Емiтент працює в умовах жорсткої конкуренцiї. Основнi види аналогiчної продукцiї виробляють в середньому до 20 виробникiв, розташованих в рiзних регiонах України. А сепаратори зерновi вiдцентрованi є єдиними в країнах СНД машинами вертикального типу для пiслязбиральної обробки зерна з високою продуктивнiстю - до 100 т/год. з високим ступенем очищення вiд дрiбних домiшок. Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що займають 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання: ТОВ "Метінвест-СМЦ" м. Київ, Крутий узвіз,7; ДП "Криогенсервіс" м. Житомир, вул. Баранова, 82; ТОВ Торговий Дiм" Лакма Полiсся" м. Житомир, вул. Ватутiна 81а; ТОВ Компанiя Калiбр м. Київ;ЖФТОВ "Науково-виробниче пiдприємство "Контакт" м. Житомир, вул. Ватутiна, 75/1; ТОВ "Гамма ЛТД" м. Житомир, вул. Героїв Пожежних. 125а; ТОВ "Альянс" м. Київ; ТОВ ТД Електротек м. Харкiв, вул. Комсомольська, 51; ДП Ливарний завод м. Першотравенськ, вул. Гагарiна, 17.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

 

Протягом останнiх п'яти рокiв поступило на пiдприємство та введено в експлуатацiю основних фондiв на суму 597667,74 грн. Придбання було здiйснено за власнi кошти пiдприємства. Реалiзовано основних фондiв на загальну суму 431 94, 16 грн. У 2015 році придбання та відчуження основних засобів не було. У 2016 році придбання та відчуження основних засобів не було. У 2017 році придбання та відчуження основних засобів не було.

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

 

Правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку Товариство не заключало.

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

 

Пiдприємство використовує власнi та орендованi основнi засоби, оцiнка яких в облiку, формах звiтностi достовiрна. Наявнiсть орендованих основних засобiв - земельних дiлянок в межах мiста Житомира, на яких розмiшенi виробничi потужностi Пiдприємства. Власної (викупленої) земельної дiлянки Пiдприємство не має, тому за даними облiку та звiтностi товариства вартiсть земельних дiлянок не облiковуються. Пiдприємство здає в операцiйну оренду нерухоме майно - складськi, виробничi та офiснi примiщення, але вимоги П(С)БО 32 "Iнвестицiйна нерухомiсть" щодо ведення облiку об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi та оцiнки їх на дату балансу не застосовувались. Основнi засоби Емiтента знаходяться за мiсцем його реєстрацiї та за мiсцем реєстрацiї дочiрнiх пiдприємств Товариства. Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi.

Необоротні активи (тис. грн.)

Матеріальні основні активи   Код рядка   31.12.16    31.12.17

1     2     3     4

Землі            

Будинки і споруди       120319767

Машини і обладнання          -     -

Транспортні засоби           317   -

Інструменти, прилади та інвентар               -

Інші основні засоби          497

Інші необоротні матеріальні активи            

Основні засоби, всього  1010  128459767

Незавершене капітальне будівництво та обладнання, яке потребує монтажу      1005       

Матеріальні основні активи, всього       128459767

У звітному періоді переоцінка основних засобів не здійснювалась.

Основні засоби, призначені для продажу, на кінець звітного періоду відсутні.

 

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

 

Iстотнi проблеми - це жорстка податкова i фiнансова полiтика держави вiдносно виробникiв продукцiї, фiзичний та моральний знос технологiчного обладнання, оснастки та прилалiв, в зв"язку з чим виникають проблеми з якiстю продукцiї, а також недобросовiсна конкуренцiя. Недостатнiсть бюджетних асигнувань на заходи щодо стимулювання машинобудування та сiльськогосподарського виробництва.

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

 

Протягом звiтного перiоду Товариство за порушення законодавства сплатило штарф у сумі 24,6 тис.грн.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

 

На пiдприємствi iснує проблема недостатностi робочого капiталу для поточних потреб, що стримує освоєння нових ринкiв збуту та виготовлення нової технiки. Можливими шляхами покращення фiнансового стану є збiльшення обсягу продаж за рахунок ринку середньоазiатського регiону та Росiї, а також залучення фiнансових iнвестицiй. Фахiвцi емiтента не проводили оцiнки шляхiв покращення лiквiдностi.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

 

Товариство не має укладених, але не виконаних договорiв.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

 

Товариством проводиться робота щодо виходу на ринки країн СНД та ЄС

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

 

Протягом звiтного перiоду дослiджень та розробок Товариство не здiйснювало.

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

 

Судових справ, стороною в яких виступає товариство, не було.

 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

 

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

 

 

 

   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього (тис.грн.)

 

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

 

1.Виробничого призначення

12845.000

9767.000

0.000

0.000

12845.000

9767.000

 

- будівлі та споруди

12031.000

9767.000

0.000

0.000

12031.000

9767.000

 

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

- транспортні засоби

317.000

0.000

0.000

0.000

317.000

0.000

 

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

- інші

497.000

0.000

0.000

0.000

497.000

0.000

 

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

Усього

12845.000

9767.000

0.000

0.000

12845.000

9767.000

 

 

Пояснення :  Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами в середньому 40 рокiв, машинами i обладнаннями - 15 рокiв, транспортними засобами - 10 рокiв. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 9767 тис.грн., ступiнь їх зносу - 69,7%, ступiнь їх використання в середньому 40%, сума нарахованого зносу - 22505 тис.грн. Зміна вартості основних засобів зумовлене їх зносом. Обмежень на використання майна немає.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника(тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

3328

4211

Статутний капітал (тис.грн.)

15690

15690

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

15690

15690

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(3328.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(15690.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів  та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.

       

 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

 

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку, у тому числі :

Х

0.00

Х

Х

Зобов'язання за цінними паперами

Х

0.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

0.00

Х

Х

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

За векселями (всього)

Х

0.00

Х

Х

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

Податкові зобов'язання

Х

1015.00

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

0.00

Х

Х

Інші зобов'язання та забезпечення

Х

13082.00

Х

Х

Усього зобов'язань та забезпечень

Х

14097.00

Х

Х

Опис

д/н

           

 

 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру)

у грошові формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру)

у грошові формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Надання в оренду чи експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

тис.грн

         2067.30

100

тис.грн

         2067.30

100

 

 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

 

№ з/п

Склад витрат

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матеріальні витрати

 77.20

2

Амортизація

 22.80

 

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
                   що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події

Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

03.03.2017

10.03.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                          

 

 

            ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Загальні збори акціонерів

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

 

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

0

0

2

2016

0

0

3

2017

2

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше

немає

       

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондовогоринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток    

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)                       

X

 

Підняттям рук                                         

 

X

Інше

немає

       

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій  

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

 

Інше

не скликало

       

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

 

Виконавчий орган

 

 

Ревізійна комісія (ревізор)

 

 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

д/н

Інше (зазначити)

д/н

       

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

д/н

 

Органи управління

 

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

кількість членів наглядової ради - акціонерів

1

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів

1

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів

0

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

 

Так

Ні

Складу

 

 

Організації

 

 

Діяльності

 

 

Інші (запишіть)

не проводила

       

 

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

немає

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 3

 

Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ?

 

Так

Ні

Стратегічного планування                              

 

X

Аудиторський 

 

X

З питань призначень і винагород                       

 

X

Інвестиційний 

 

X

Інші (запишіть)                                       

немає Комiтети в складi Спостережної ради не створювались

       

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

немає

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні

 

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою                         

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди         

X

 

Інше                                    

немає

       

 

Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі              

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту                 

X

 

Особисті якості (чесність, відповідальність)          

X

 

Відсутність конфлікту інтересів                       

X

 

Граничний вік                                         

 

X

Відсутні будь-які вимоги                              

 

X

Інше (запишіть)                                                                         

немає

       

 

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства 

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                        

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)                                                                         

Рiшення прийнято на загальних зборах акцiонерiв, протокол №1 вiд 03.03.2017р.

       

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора?(так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії  3 осіб.

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  3

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)                      

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планівдіяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розмірувинагороди для голови тачленів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розмірувинагороди для головита членів наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення пропритягнення до майновоївідповідальності членіввиконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення прододатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення провикуп, реалізацію тарозміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора     

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфліктінтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? (так/ні)   Так

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
  Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів               

 

X

Положення про наглядову раду                          

 

X

Положення про виконавчий орган 

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  

 

X

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                      

 

X

Положення про акції акціонерного товариства           

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку              

 

X

Інше (запишіть)                                       

Товариство у своїй дiяльностi керується Статутом

       

 

 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Так

Ні

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  фінансової звітності? (так/ні)  Так

 

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі                                

 

X

Менше ніж раз на рік                                   

 

X

Раз на рік                                            

X

 

Частіше ніж раз на рік                                

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів   

 

X

Наглядова рада                                        

X

 

Виконавчий орган                      

 

X

Інше (запишіть)                                       

немає

       

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень                     

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором            

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів            

 

X

Інше (запишіть)                                       

немає

       

 

Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія ( ревізор )                                      

X

 

Наглядова рада                                        

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства    

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант           

 

X

Перевірки не проводились                              

 

X

Інше (запишіть)                                       

немає

       

 

 

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи                                  

X

 

За дорученням загальних зборів                        

 

X

За дорученням наглядової ради                         

 

X

За зверненням виконавчого органу                      

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                   

 

X

Інше (запишіть)                                       

немає

       

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Ні

 

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

 

Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій                                           

 

X

Випуск депозитарних розписок                          

 

X

Випуск облігацій                                      

 

X

Кредити банків                                        

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів         

 

X

Інше (запишіть)                                       

немає

       

 

Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

 

Так, плануємо розпочати переговори                    

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                 

X

Не визначились                                        

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  Ні

 

У разі наявностіуакціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління вкажіть датуйого прийняття:      ;

яким органом управління прийнятий:кодексу немає

 

Чи оприлюдненоінформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  Ні;

укажіть, яким чином її оприлюднено: кодексу немає

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

 кодексу немає

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2018

01

01

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "Вiбросепаратор"

за ЄДРПОУ

13568038

Територія  ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

1810136600

Організаційно-правова форма господарювання  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

112

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

за КВЕД

28.30

Середня кількість працівників  2

 

 

Одиниця виміру:тис. грн.

 

 

Адреса 10001 Житомирська область м. Житомир вул. Сергiя Параджанова, 93, т.0412-428088

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

             

 

Баланс( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р.

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД

1801001

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

                                                  1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

 

1000

--

--

первісна вартість

1001

43

43

накопичена амортизація

1002

43

43

Незавершені капітальні інвестиції

1005

--

--

Основні засоби

1010

12845

9767

первісна вартість

1011

39026

32272

знос

1012

26181

22505

Інвестиційна нерухомість

1015

--

--

Довгострокові біологічні активи

1020

--

--

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

1030

--

--

інші фінансові інвестиції

1035

--

--

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

--

--

Відстрочені податкові активи

1045

--

--

Інші необоротні активи

1090

--

--

Усього за розділом I

1095

12845

9767

II. Оборотні активи

Запаси

1100

2356

4080

Виробничі запаси

1101

847

2671

Незавершене виробництво

1102

900

976

Готова продукція

1103

294

200

Товари

1104

315

233

Поточні біологічні активи

1110

--

--

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

2179

1146

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

 

1130

395

342

з бюджетом

1135

3

24

у тому числі з податку на прибуток

1136

3

5

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

2473

1534

Поточні фінансові інвестиції

1160

--

--

Гроші та їх еквіваленти

1165

20

33

Рахунки в банках

1167

20

33

Витрати майбутніх періодів

1170

--

--

Інші оборотні активи

1190

459

499

Усього за розділом II

1195

7885

7658

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

--

--

Баланс

1300

20730

17425


 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

                                                   1

2

3

4

І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

 

1400

15690

15690

Капітал у дооцінках

1405

--

--

Додатковий капітал

1410

--

--

Резервний капітал

1415

120

120

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-11599

-12482

Неоплачений капітал

1425

--

--

Вилучений капітал

1430

--

--

Усього за розділом I

1495

4211

3328

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання

 

1500

1232

1232

Довгострокові кредити банків

1510

--

--

Інші довгострокові зобов'язання

1515

--

--

Довгострокові забезпечення

1520

--

--

Цільове фінансування

1525

--

--

Усього за розділом II

1595

1232

1232

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

 

1600

--

--

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями

 

1610

--

--

товари, роботи, послуги

1615

2498

1546

розрахунками з бюджетом

1620

1615

1015

у тому числі з податку на прибуток

1621

--

--

розрахунками зі страхування

1625

1489

1003

розрахунками з оплати праці

1630

1816

1689

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

998

1012

Поточні забезпечення

1660

--

--

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

6871

6600

Усього за розділом IІІ

1695

15287

12865

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

 утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

1700

--

--

Баланс

1900

20730

17425

 

 

 

 

 

Голова правлiння

________________

Шаховець Андрiй Олександрович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер   

________________

вакансія

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2018

01

01

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "Вiбросепаратор"

за ЄДРПОУ

13568038

 

Звіт про фінансові результати( Звіт про сукупний дохід)

за 2017 рік

 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД

1801003

 

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

Зазвітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000

1928

294

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

2050

(192)

(--)

Валовий:  

     прибуток 

2090

1736

294

     збиток 

2095

(--)

(--)

Інші операційні доходи 

2120

3527

115

Адміністративні витрати 

2130

(1812)

(1054)

Витрати на збут

2150

(--)

(--)

Інші операційні витрати 

2180

(3611)

(1716)

Фінансовий результат від операційної діяльності:  

     прибуток 

2190

--

--

     збиток  

2195

(160)

(2361)

Дохід від участі в капіталі 

2200

--

--

Інші фінансові доходи 

2220

1

2

Інші доходи 

2240

239

--

Фінансові витрати 

2250

(--)

(--)

Втрати від участі в капіталі 

2255

(--)

(--)

Інші витрати 

2270

(963)

(8)

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

--

--

збиток

2295

(883)

(2367)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

--

--

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

--

--

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток 

2350

--

--

     збиток 

2355

(883)

(2367)

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

Зазвітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

--

--

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

--

--

Накопичені курсові різниці

2410

--

--

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

--

--

Інший сукупний дохід

2445

--

--

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

--

--

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

--

--

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

--

--

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-883

-2367

 


 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Назва статті

Код рядка

Зазвітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                   1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

62

114

Витрати на оплату праці

2505

528

21

Відрахування на соціальні заходи

2510

118

8

Амортизація

2515

897

792

Інші операційні витрати

2520

5476

1835

Разом

2550

7081

2770

 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

Зазвітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                   1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій 

2600

44830

44830

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 

2605

44830

44830

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2610

( 19.69663170)

( 52.79946460)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2615

( 19.69663170)

( 52.79946460)

Дивіденди на одну просту акцію 

2650

--

--

 

Скоригований  збиток на одну просту акцiю за звiтний рiк заповнено в гривнях, в тис.грн. вiн складає 0,0196966317 грн.

Скоригований  збиток  на одну просту акцiю за попереднiй рiк заповнено в гривнях, в тис.грн. вiн складає 0,0527994646 грн.

 

 

 

 

Голова правлiння

________________

Шаховець Андрiй Олександрович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер   

________________

вакансія

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2018

01

01

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "Вiбросепаратор"

за ЄДРПОУ

13568038

 

Звітпро рух грошових коштів ( за прямим методом )

за 2017 рік

 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД

1801004

 

 

 

Стаття

Код рядка

Зазвітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

2165

2698

Повернення податків і зборів

3005

--

--

у тому числі податку на додану вартість

3006

--

--

Цільового фінансування

3010

--

--

Інші надходження

3095

3725

4

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100

(2619)

(2705)

Праці

3105

(429)

(9)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(100)

(--)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(2665)

(3)

Зобов'язання з податку на додану вартість

3117

(948)

(--)

Зобов'язання з інших податків і зборів

3118

(1717)

(3)

Інші витрачання

3190

(64)

(--)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

13

-15

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

--

--

необоротних активів

3205

--

--

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

--

--

дивідендів

3220

--

--

Надходження від деривативів

3225

--

--

Інші надходження

3250

--

--

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

(--)

(--)

необоротних активів

3260

(--)

(--)

Виплати за деривативами

3270

(--)

(--)

Інші платежі

3290

(--)

(--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

--

--

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

--

--

Отримання позик

3305

--

--

Інші надходження

3340

--

--

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

(--)

(--)

Погашення позик

3350

--

--

Сплату дивідендів

3355

(--)

(--)

Інші платежі

3390

(--)

(--)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

--

--

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

13

-15

Залишок коштів на початок року

3405

20

35

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

--

--

Залишок коштів на кінець року

3415

33

20

 

 

 

 

Голова правлiння

________________

Шаховець Андрiй Олександрович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер   

________________

вакансiя

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2018

01

01

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "Вiбросепаратор"

за ЄДРПОУ

13568038

 

Звітпро власний капітал

за 2017 рік

 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД

1801005

 

 

 

Стаття

Код рядка

Зареєст-рований (пайовий)

капітал

Капітал у дооцін-ках

Додат-ковий капітал

Резер-вний капітал

Нероз-

поділе-

ний прибуток(непокритий збиток)

Неопла-чений капітал

Вилу-чений капітал

Всього

                          1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

15690

--

--

120

-11599

--

--

4211

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

Виправлення помилок

4010

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни

4090

--

--

--

--

--

--

--

--

Скоригований залишок на початок року

4095

15690

--

--

120

-11599

--

--

4211

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

--

--

--

--

-883

--

--

-883

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

Відрахування до резервного капіталу

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

Внески учасників : Внески до капіталу

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

Погашення заборгованості з капіталу

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення частки в капіталі

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни в капіталі

4290

--

--

--

--

--

--

--

--

Разом змін у капіталі

4295

--

--

--

--

-883

--

--

-883

Залишок на кінець року

4300

15690

--

--

120

-12482

--

--

3328

 

 

 

 

Голова правлiння

________________

Шаховець Андрiй Олександрович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер   

________________

вакансiя

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2018

01

01

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "Вiбросепаратор"

за ЄДРПОУ

13568038

Територія  ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

1810136600

Організаційно-правова форма господарювання  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

112

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

за КВЕД

28.30

Середня кількість працівників  2

 

 

Одиниця виміру:тис. грн.

 

 

Адреса 10001 Житомирська область м. Житомир вул. Сергiя Параджанова, 93, т.0412-428088

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

             

 

Консолідований баланс( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р.

 

                                                                    Форма № 1-к                                      Код за ДКУД

1801007

 

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

                                                  1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

 

1000

--

--

первісна вартість

1001

43

43

накопичена амортизація

1002

43

43

Незавершені капітальні інвестиції

1005

--

--

Основні засоби

1010

12845

9767

первісна вартість

1011

39026

32272

знос

1012

26181

22505

Інвестиційна нерухомість

1015

--

--

Довгострокові біологічні активи

1020

--

--

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

1030

--

--

інші фінансові інвестиції

1035

--

--

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

--

--

Відстрочені податкові активи

1045

--

--

Гудвіл при консолідації

1055

--

--

Інші необоротні активи

1090

--

--

Усього за розділом I

1095

12845

9767

II. Оборотні активи

Запаси

1100

2356

4080

Виробничі запаси

1101

847

2671

Незавершене виробництво

1102

900

976

Готова продукція

1103

294

200

Товари

1104

315

233

Поточні біологічні активи

1110

--

--

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

2179

1146

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

 

1130

395

342

з бюджетом

1135

3

24

у тому числі з податку на прибуток

1136

3

5

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

2473

1534

Поточні фінансові інвестиції

1160

--

--

Гроші та їх еквіваленти

1165

20

33

Рахунки в банках

1167

20

33

Витрати майбутніх періодів

1170

--

--

Інші оборотні активи

1190

459

499

Усього за розділом II

1195

7885

7658

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

--

--

Баланс

1300

20730

17425


 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

                                                   1

2

3

4

І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

 

1400

15690

15690

Капітал у дооцінках

1405

--

--

Додатковий капітал

1410

--

--

Резервний капітал

1415

120

120

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-11599

-12482

Неоплачений капітал

1425

--

--

Вилучений капітал

1430

--

--

Неконтрольована частка

1490

--

--

Усього за розділом I

1495

4211

3328

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання

 

1500

1232

1232

Довгострокові кредити банків

1510

--

--

Інші довгострокові зобов'язання

1515

--

--

Довгострокові забезпечення

1520

--

--

Цільове фінансування

1525

--

--

Усього за розділом II

1595

1232

1232

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

 

1600

--

--

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями

 

1610

--

--

товари, роботи, послуги

1615

2498

1546

розрахунками з бюджетом

1620

1615

1015

у тому числі з податку на прибуток

1621

--

--

розрахунками зі страхування

1625

1489

1003

розрахунками з оплати праці

1630

1816

1689

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

998

1012

Поточні забезпечення

1660

--

--

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

6871

6600

Усього за розділом IІІ

1695

15287

12865

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

 утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

1700

--

--

Баланс

1900

20730

17425

 

 

 

 

 

Голова правлiння

________________

Шаховець Андрiй Олександрович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер   

________________

вакансія

 

(підпис)

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2018

01

01

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "Вiбросепаратор"

за ЄДРПОУ

13568038

 

Консолідований звіт про фінансові результати( Звіт про сукупний дохід)

за 2017 рік

 

                                                                    Форма № 2-к                                    Код за ДКУД

1801008

 

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

Зазвітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000

1928

294

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

2050

(192)

(--)

Валовий:  

     прибуток 

2090

1736

294

     збиток 

2095

(--)

(--)

Інші операційні доходи 

2120

3527

115

Адміністративні витрати 

2130

(1812)

(1054)

Витрати на збут

2150

(--)

(--)

Інші операційні витрати 

2180

(3611)

(1716)

Фінансовий результат від операційної діяльності:  

     прибуток 

2190

--

--

     збиток  

2195

(160)

(2361)

Дохід від участі в капіталі 

2200

--

--

Інші фінансові доходи 

2220

1

2

Інші доходи 

2240

239

--

Фінансові витрати 

2250

(--)

(--)

Втрати від участі в капіталі 

2255

(--)

(--)

Інші витрати 

2270

(963)

(8)

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

--

--

збиток

2295

(883)

(2367)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

--

--

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

--

--

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток 

2350

--

--

     збиток 

2355

(883)

(2367)

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

Зазвітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

--

--

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

--

--

Накопичені курсові різниці

2410

--

--

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

--

--

Інший сукупний дохід

2445

--

--

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

--

--

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

--

--

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

--

--

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-883

-2367

Чистий прибуток (збиток), що належить:

власникам материнської компанії

2470

--

--

неконтрольованій частці

2475

--

--

Сукупний дохід, що належить:

власникам материнської компанії

2480

--

--

неконтрольованій частці

2485

--

--


 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Назва статті

Код рядка

Зазвітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                   1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

62

114

Витрати на оплату праці

2505

528

21

Відрахування на соціальні заходи

2510

118

8

Амортизація

2515

897

792

Інші операційні витрати

2520

5476

1835

Разом

2550

7081

2770

 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

Зазвітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                   1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій 

2600

44830

44830

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 

2605

44830

44830

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2610

( 19.69663170)

( 52.79946460)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2615

( 19.69663170)

( 52.79946460)

Дивіденди на одну просту акцію 

2650

--

--

 

Скоригований  збиток на одну просту акцiю за звiтний рiк заповнено в гривнях, в тис.грн. вiн складає 0,0196966317 грн.

Скоригований  збиток  на одну просту акцiю за попереднiй рiк заповнено в гривнях, в тис.грн. вiн складає 0,0527994646 грн.

 

 

 

 

Голова правлiння

________________

Шаховець Андрiй Олександрович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер   

________________

вакансія

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2018

01

01

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "Вiбросепаратор"

за ЄДРПОУ

13568038

 

Консолідований звітпро рух грошових коштів ( за прямим методом )

за 2017 рік

 

                                                                    Форма № 3-к                                      Код за ДКУД

1801009

 

 

 

Стаття

Код рядка

Зазвітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

2165

2698

Повернення податків і зборів

3005

--

--

у тому числі податку на додану вартість

3006

--

--

Цільового фінансування

3010

--

--

Інші надходження

3095

3725

4

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100

(2619)

(2705)

Праці

3105

(429)

(9)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(100)

(--)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(2665)

(3)

Зобов'язання з податку на додану вартість

3117

(948)

(--)

Зобов'язання з інших податків і зборів

3118

(1717)

(3)

Інші витрачання

3190

(64)

(--)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

13

-15

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

--

--

необоротних активів

3205

--

--

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

--

--

дивідендів

3220

--

--

Надходження від деривативів

3225

--

--

Інші надходження

3250

--

--

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

(--)

(--)

необоротних активів

3260

(--)

(--)

Виплати за деривативами

3270

(--)

(--)

Інші платежі

3290

(--)

(--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

--

--

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

--

--

Отримання позик

3305

--

--

Інші надходження

3340

--

--

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

(--)

(--)

Погашення позик

3350

--

--

Сплату дивідендів

3355

(--)

(--)

Інші платежі

3390

(--)

(--)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

--

--

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

13

-15

Залишок коштів на початок року

3405

20

35

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

--

--

Залишок коштів на кінець року

3415

33

20

 

Голова правлiння

________________

Шаховець Андрiй Олександрович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер   

________________

вакансiя

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2018

01

01

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "Вiбросепаратор"

за ЄДРПОУ

13568038

 

Консолідований звітпро власний капітал

за 2017 рік

 

                                                                                                                                       Форма № 4-к                                                                   Код за ДКУД

18010011

 

 

 

Стаття

Належить власникам материнської компанії

Некон-трольова-на частка

Разом

Код рядка

Зареєст-рований (пайовий)

капітал

Капітал у дооцінках

Додат-ковий капітал

Резервний капітал

Нероз-

поділе-

ний прибуток(непокритий збиток)

Неопла-чений капітал

Вилу-чений капітал

Всього

                          1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Залишок на початок року

4000

15690

--

--

120

-11599

--

--

4211

--

4211

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Виправлення помилок

4010

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни

4090

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Скоригований залишок на початок року

4095

15690

--

--

120

-11599

--

--

4211

--

4211

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

--

--

--

--

-883

--

--

-883

--

-883

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Відрахування до резервного капіталу

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Внески учасників : Внески до капіталу

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Погашення заборгованості з капіталу

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення частки в капіталі

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни в капіталі

4290

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Разом змін у капіталі

4295

--

--

--

--

-883

--

--

-883

--

-883

Залишок на кінець року

4300

15690

--

--

120

-12482

--

--

3328

--

3328

 

 

 

 

Голова правлiння

________________

Шаховець Андрiй Олександрович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер   

________________

вакансiя

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2017 року

1.    ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ

Iнформацiя про материнське пiдприємство: 

Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство "Вiбросепаратор"

Скорочена назва: ПАТ "Вiбросепаратор"

Iдентифiкацiйний код, зазначений в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв:  13568038.

Мiсцезнаходження:  Україна, 10001, м. Житомир, вул. Сергiя Параджанова, буд. 93.

Вiдомостi про державну реєстрацiю: Пiдприємство зареєстроване виконавчим комiтетом Житомирської мiської ради 04.02.1991 року, № запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР - 1 305 120 0000 001242 вiд 27.09.1991р.

Статут (дiюча редакцiя протягом звiтного 2016 року) ПАТ "Вiбросепаратор" затверджений Загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 21.12.2012), державна реєстрацiя 29.12.2012, № запису 13051050020001242.

Статут (нова редакцiя) ПАТ "Вiбросепаратор" затверджений Загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 03.03.2017), державна реєстрацiя 13.03.2017.

Основнi види дiяльностi за КВЕД (у вiдповiдностi до даних довiдки ДССУ серiї АА №802290 вiд 21.01.13):

-     виробництво машин i устаткування для виготовлення харчових продуктiв i напоїв  (28.93);

-     виробництво машин i устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (28.92);

-     установлення та монтаж машин i устаткування (33.20);

-     виробництво пiдiймального та вантажно-розвантажувального устаткування (28.22);

-     виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй (25.11);

-     виробництво промислового холодильного та вентиляцiйного устаткування  (28.25).

Вiдповiдальна особа ПАТ "Вiбросепаратор" на звiтну дату: Голова правлiння  Шаховець Андрiй Олександрович, головний бухгалтер - посада вакантна .

 

Iнформацiя про Дочiрнi пiдприємства:

1.Пiдприємство є засновником з часткою володiння 100% дочiрнього пiдприємства "ВС-Партнер".

Код ЄДРПОУ: 25309141.

Адреса ДП:  10001 м. Житомир, вул. Сергiя Параджанова, буд. 93.

Вiдомостi про державну реєстрацiю: Пiдприємство зареєстроване виконавчим комiтетом Житомирської мiської ради 12.06.1998 року, № запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР - 1 305 120 0000 001607 вiд 30.05.2005 р.

Статут ДП "ВС-Партнер" у дiючiй редакцiї затверджено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Вiбросепаратор"  протокол №1 вiд 29.12.2012, дата державної реєстрацiї 08.01.2013р.

Вiдповiдальнi особи ДП "ВС-Партнер": директор Єлiсов Юрiй Миколайович, головний бухгалтер вакансiя.

Основний вид дiяльностi за КВЕД:  виробництво машин i устаткування для виготовлення харчових продуктiв i напоїв  (28.93).

 

2. Загальна основа формування фiнансової звiтностi

 

2.1.Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ

Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.

Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2017 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.

Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2017 року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї.

При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.

2.2. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення

Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.

2.3. Припущення про безперервнiсть дiяльностi

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.

2.4. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi

Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником Товариства  Нi учасники Товариства, нi iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску.

2.5. Звiтний перiод фiнансової звiтностi

Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2017 року.

 

3. Суттєвi положення облiкової полiтики

3.1. Основа (або основи) оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi.

 

3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик

3.2.1. Основа формування облiкових полiтик

Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.

Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно до вимог МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та iнших чинних МСФЗ.

3.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках

Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших подiї або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними.

Товариство не застосовувало змiни в облiкових полiтиках в 2017 роцi порiвняно iз облiковими полiтиками, якi Товариство використовувало для складання фiнансової звiтностi за перiод, що закiнчився 31 грудня 2016 року.

3.2.3. Форма та назви фiнансових звiтiв

Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi".

3.2.4. Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах

Згiдно НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi реалiзацiї", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть.

Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових записiв Товариства.

 

3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв

3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв

Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.

Товариство визнає такi категорiї фiнансових активiв:

"     фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку;

"     фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.

Товариство визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань:

"     фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;

"     фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку.

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.

Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.

3.3.2. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти

Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках.

Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами.

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi.

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України (НБУ).

3.3.3. Дебiторська заборгованiсть

Дебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'єкта господарювання.

Дебiторська заборгованiсть визнається у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли Товариство стає стороною контрактних вiдношень щодо цього iнструменту. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.

Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.

Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi групової оцiнки. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi.

 

3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв

3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв

Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6000 грн.

Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу.

 

3.4.2. Подальшi витрати.

Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

3.4.3. Амортизацiя основних засобiв.

Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом з використанням  щорiчних норм встановлених податковим кодексом :

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

3.4.4. Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу .

 

 

4. Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової звiтностi

4.1. Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.

Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв.

Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення зобов'язань.

Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.

Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв.

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.

Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов'язання без визнання активу.

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.

4.2. Умовнi зобов'язання та активи.

Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним.

 

5. Основнi припущення, оцiнки та судження

При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають вплив на елементи фiнансової звiтностi, 'рунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються об'рунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче.

5.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:

"     подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Товариства;

"     вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму;

"     є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;

"     є повною в усiх суттєвих аспектах.

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку:

а)    вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;

б)    визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат у Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi.

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

5.2. Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства

Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В iнших випадках оцiнка справедливої вартостi 'рунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi".

 

 

 

6. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi поданi у фiнансових звiтах

6.1Нематерiальнi активи

Змiни в нематерiальних активах за 2017 р.

(тис. грн.)

Нематерiальнi активи    Код рядка   31.12.16    31.12.17

1     2     3     4

Права на знаки для товарiв та послуг                

Права на об'єкти промислової власностi              

Авторськi та сумiжнi з ними права             

Iншi нематерiальнi активи          0     0

Нематерiальнi активи, всього1000  0     0

 

 (тис. грн.)

Змiни в

нематерiальних активах  Права на знаки для товарiв та послуг     Права на об'єкти

промислової власностi   Авторськi

та сумiжнi

з ними

праваIншi нематерiальнi цiнностi  Нематерiальнi цiнностi, разом

1     2     3     4     5     6

Вартiсть брутто на початок звiтного перiоду (01.01.17 р.)                   43    43

Закупiвля                         

Перекласифiкацiя                        

Iншi збiльшення                         

Продаж, Лiквiдацiя                            

Iншi зменшення                          

Вартiсть брутто на кiнець

звiтного перiоду (31.12.17 р.)                       43    43

 

Погашення на початок

звiтного перiоду (01.01.17 р.)                       43    43

Поточна амортизацiя                           

Перекласифiкацiя                        

Продаж, Лiквiдацiя                            

Iншi збiльшення/зменшення                           

Погашення на кiнець звiтного перiоду (31.12.17 р.)                     43    43

Вартiсть нетто на кiнець

звiтного перiоду (31.12.17 р.)                       -     -

 

Переоцiнка нематерiальних активiв не здiйснювалась. Нематерiальнi активи в заставi не перебувають.

6.2Необоротнi активи

(тис. грн.)

Матерiальнi основнi активи   Код рядка   31.12.16    31.12.17

1     2     3     4

Землi            

Будинки i споруди       120319767

Машини i обладнання          -     -

Транспортнi засоби           317   -

Iнструменти, прилади та iнвентар               -

Iншi основнi засоби          497

     

Iншi необоротнi матерiальнi активи            

Основнi засоби, всього  1010  128459767

Незавершене капiтальне будiвництво та обладнання, яке потребує монтажу      1005       

Матерiальнi основнi активи, всього       128459767

 

 

У звiтному перiодi переоцiнка основних засобiв не здiйснювалась.

Основнi засоби, призначенi для продажу, на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi.

6,3Фiнансовi iнвестицiї

Товариство володiє 100% у статутному капiталi дочiрнього пiдприємства "ВС-Партнер".

Код ЄДРПОУ: 25309141.

Адреса ДП:  10001 м. Житомир, вул. С. Параджанова, буд. 93. Розмiр iнвестицiй 12747,60 грн.

6.4   Запаси

Балансова вартiсть запасiв:

(тис. грн.)

Показник    Код рядка   31.12. 16   31.12.17

1     2     3     4

Матерiали   1101  847   2671

Напiвфабрикати i продукти у процесi виробництва      1102       

Готовi продукти   1103  294   200

Товари      1104  315   233

Незавершене виробництво1102  900   976

Всього      1100  2356  4080

Запаси в заставi не перебувають.

 

6.5   Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть

Склад короткострокової дебiторської заборгованостi:

(тис. грн.)

Короткостроковi заборгованостi за поставками та iншеКод рядка   31.12.16    31.12.17

1     2     3     4

За поставками вiтчизняним покупцям1125  2179  1146

За поставками iноземним покупцям   1125       

Аванси на поставки      1130  395   342

Заборгованостi з податку на дохiд (CIT)  1135  3     5

Заборгованостi перед бюджетом, за винятком податку (CIT)   1135  -     19

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть:1155  2473  1534

в т.ч. заборгованiсть перед органами соцiального страхування     1155       

в т.ч. виданi кошти пiд звiт працiвникам1155       

в т.ч. виданi позики спiвробiтникам1155       

в т.ч. розрахунки за претензiями, з вiдшкодування завданих збиткiв     1155       

в т.ч. iнше       1155       

Короткостроковi заборгованостi за поставками та iнше брутто, разом               

Вiдрахування на актуалiзацiю вартостi заборгованостей      1125  -     -

Короткостроковi заборгованостi за поставками та iнше нетто, всього          5050  3046

 

Склад довгострокової дебiторської заборгованостi:

(тис. грн.)

Показник    Код рядка   31.12.16    31.12.17

1     2     3     4

Довгостроковi позики, наданi спiвробiтникам          -     -

Iншi довгостроковi позики          -     -

Довгострокова заборгованiсть за поставками та iнше брутто, всього      1040  -     -

Довгострокова заборгованiсть складалась iз заборгованостi за наданими позиками спiвробiтникам та iншiй юридичнiй особi бiльше, нiж на 1 рiк.

 

6.6  Грошовi кошти

(тис. грн.)

Показник    Код рядка   31.12.16    31.12.17

1     2     3     4

Грошовi кошти в касi    1166       

Грошовi кошти в банку:  1167  20    33

Поточний рахунок гривневий              

Поточний рахунок валютний               

Корпоративнi картковi рахунки           

Депозити до 1 року                

Iншi грошовi активи               

Грошовi кошти та їх еквiваленти, всього  1165  20    33

Використання грошових коштiв нiчим не обмежено.

 

6.7  Iншi активи

(тис. грн.)

Iншi активиКод рядка   31.12.16    31.12.17

1     2     3     4

Неотриманi податковi накладнi, якi можуть бути врахованi в зменшення податку на додану вартiсть в майбутнiх перiодах           

Iншi активи       459   499

Iншi активи, всього     1190  459   499

 

6.8   Акцiонерний капiтал

 (тис. грн.)

Змiст31.12.2016  31.12.2017

1     2     3

Зареєстрований акцiонерний капiтал (44830 шт. звичайних акцiй, номiнальною вартiстю 3,50    грн. кожна)1569015690

Вилученi акцiї    -     -

Всього      1569015690

У звiтному перiодi додатковий випуск акцiй не проводився. Додатковий випуск акцiй не планується.

 

6..9 Додатковий капiтал

Додатковий капiтал станом на 31.12.2017 р. складається з наступного капiталу:

"     120  тис. грн. - резервний капiтал, сформований вiдповiдно до законодавства України на покриття збиткiв;

У звiтному перiодi  не було здiйснено коригування нерозподiленого прибутку попереднiх звiтних перiодiв.

 

6.10. Короткостроковi резерви

Стан короткострокових резервiв у звiтному перiодi був наступним:

(тис. грн.)

Показник    Код рядка   31.12.16    31.12.17

1     2     3     4

Резерв на оплату вiдпусток працiвникам         -     -

Резерв по гарантiйним ремонтам           -     -

Всього      1660  -     -

 

6.11. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть

      Структура кредиторської короткострокової заборгованостi:

(тис. грн.)

Короткостроковi зобов'язання за поставками та iнше   Код рядка   31.12.16    31.12.17

1     2     3     4

Короткостроковi кредити банкiв     1600  -     -

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями   1610       

Заборгованiсть _________________ за акцiї      1610       

За поставками за товари, роботи, послуги перед вiтчизняними постачальниками1615  2498  1546

За поставками за товари, роботи, послуги перед iноземними постачальниками   1615       

Аванси, отриманi на поставки 1635  998   1012

З податку на дохiд      1620       

За бюджетними розрахунками, без податку на дохiд (CIT)     1620  1615  1015

За заробiтною платою    1630  1816  1689

Заборгованiсть перед органами соцiального страхування      1625  1489  1003

За дивiдендами    1640       

Поточна заборгованiсть за процентами позик, кредитiв1690       

Iнше  1690  6871  6600

Короткостроковi зобов'язання за поставками та iнше, всього1695  1528712865

      Структура кредиторської довгострокової заборгованостi:

(тис. грн.)

Показник    Код рядка   31.12.16    31.12.17

1     2     3     4

Iншi довгостроковi позики вiд пов'язаної особи       -     -

Iншi довгостроковi акредитиви (в iноземнiй валютi)         -     -

Iншi довгостроковi зобов'язання за придбанi акцiї          -     -

Довгостроковi зобов'язання, всього 1515  -     -

 

6.12. Дохiд вiд реалiзацiї

Структура доходiв:

(тис. грн.)

Показник    Код рядка   2017 р.     2016 р.

1     2     3     4

Доходи вiд продажу:               

готової продукцiї власного виробництва, товарiв, послуг          1928  294

iнших оборотних активiв           

послуг з оренди             

Всього      2000  1928  294

 

6.13. Собiвартiсть реалiзацiї

(тис. грн.)

Собiвартiсть реалiзацiїКод рядка   2017 р.     2016 р.

1     2     3     4

Вартiсть проданої готової продукцiї, товарiв, послуг       192   -

Собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв               

Собiвартiсть надання в оренду                 

Всього      2050  192   -

 

6.14. Адмiнiстративнi витрати

(тис. грн.)

Адмiнiстративнi витратиКод рядка   2017 р.     2016 р.

Адмiнiстративнi витрати, всього    2130  1812  1054

 

6.15. Витрати на збут

(тис. грн.)

Витрати за видамиКод рядка   2017 р.     2016 р.

1     2     3     4

Витрати на збут, всього2150  -     -

 

6.16. Iншi операцiйнi доходи та витрати

      Структура iнших операцiйних та iнших доходiв:

(тис. грн.)

Iншi операцiйнi доходи  Код рядка   2017 р.     2016 р.

1     2     3     4

Iнше        3527  115

Iншi операцiйнi доходи, всього     2120  3527  115

 

(тис. грн.)

Iншi доходиКод рядка   2017 р.     2016 р.

1     2     3     4

Iнше        239   -

Iншi доходи, всього     2240  239   -

 

Структура iнших операцiйних та iнших витрат:

(тис. грн.)

Iншi операцiйнi витратиКод рядка   2017 р.     2016 р.

1     2     3     4

Iншi операцiйнi витрати, всього    2180  3611  1716

 

(тис. грн.)

Iншi витрати      Код рядка   2017 р.     2016 р.

1     2     3     4

Iншi витрати, всього    2270  963   8

 

6.17. Iншi фiнансовi доходи

Структура фiнансових доходiв:

(тис. грн.)

Iншi фiнансовi доходи   Код рядка   2017 р.     2016 р.

1     2     3     4

Вiдсотки          -     -

Iншi фiнансовi доходи, всього2220  -     -

 

 

6.18. Фiнансовi витрати

Структура фiнансових витрат:

(тис. грн.)

Фiнансовi витратиКод рядка   2017 р.     2016 р.

1     2     3     4

Вiдсотки по кредиту          -     -

Фiнансовi витрати, всього    2250  -     -

 

6.19. Звiт про рух грошових коштiв

Звiт про рух грошових коштiв сформовано прямим методом шляхом розкриття iнформацiї про основнi види валових грошових надходжень i виплат.

 

7. Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони

До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать:

"     пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством;

"     асоцiйованi компанiї;

"     спiльнi пiдприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;

"     члени провiдного управлiнського персоналу Товариства;

"     близькi родичi особи, зазначеної вище;

"     компанiї, що контролюють Товариства, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у Товариствi;

програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Товариства або будь-якого iншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства.

Операцiї з пов'язаними сторонами:

Пов'язанi особи це: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЗЕРНО.ЕЛ" код ЄДРПОУ 39173900, Юридична адреса: 04080м. Київ, вул. Новокостянтинiвська , буд 13/10 кiмната 321.ТОВ "ЗЕРНО.ЕЛ" надало безвiдсоткову поворотну допомогу ПАТ "Вiбросепаратор"

Договiр №22 про надання поворотної фiнансової допомоги вiд 15 вересня 2016 року. Позика складає 1 600 000,00грн. Позика пiдлягає поверненню не пiзнiше 31 грудня 2017 року, надається на безоплатнiй основi. Термiн повернення продовжено до  31 грудня 2019 року.

Договiр  про надання поворотної фiнансової допомоги вiд 20 березня 2017 року. Позика складає 160 000,00грн. Позика пiдлягає поверненню не пiзнiше 31 грудня 2019 року, надається на безоплатнiй основi.

 

      2017  2016

      Операцiї з пов'язаними сторонами   Всього      Операцiї з пов'язаними сторонами      Всього

1     2     3     4     5

Реалiзацiя  -     -     -     -

Придбання сировини та матерiалiв   -     -     -     -

Торгова дебiторська заборгованiсть-     -     -     -

Торгова кредиторська заборгованiсть-     -     -     -

Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу      -     -     -     -

Короткостроковi виплати працiвникам-     -     -     -

Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi      -     -     -     -

 

Пов'язаними особами ПАТ "Вiбросепаратор" станом на 31.12.2017р були:

 

№ пп  Посадова особа    ПIБ   Володiє часткою в статутному капiталi ( у %)   Данi паспорта      Адреса прописки

1     Голова наглядової ради  Гречко Сергiй Миколайович          СН379927 виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 24.12.1996   м. Київ, вул. Прилужна, буд. 4/15,  кв. 90

2     Член наглядової ради    Кравцова Ольга Миколаївна    11.2870845416     СН700391 виданий Подiльським РУ ГУ МВС України  в м.Києвi 30.01.1998  м. Київ, вул. Костьольна, буд. 9,  кв. 50

3     Член наглядової ради    Кравцов Данил Олександрович        ТТ175908 виданий Шевченкiвським РВ ГУДМС України в м.Києвi 27.04.2013м. Київ, вул. Костьольна, буд. 9,  кв. 50

4     Член наглядової ради

      Максимович Роман Олегович          МЮ053168 виданий Дубенським МРВ УМВС України в Рiвненськiй обл. 08.09.2005  м. Київ вул. Ломоносова буд. 81, корпус 1, гуртожиток 15

5     Член наглядової ради

      Халiлов Вадим Валентинович         ВА055067 виданий Волноваським РВ УМВС України в Донецької обл. 01.06.1995    м. Донецьк вул. Куйбишева, 13А кв. 54

6     Голова правлiння

      Шаховець Андрiй Олександрович0.04238200000     МЕ990367 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 25.05.2010м. Київ, вул. Червоноармiйська, буд. 136,  кв. 72

7     Член правлiння    Каленiченко Павло Сергiйович       Паспорт України з безконтактним електронним носiєм 000303165, орган видачi -8024 вiд 26.01.2017  м. Київ, провулок Стратегiчний, буд. 20

8     Член правлiння    Туз Iрина Вiкторiвна         ВМ281837 Виданий Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй обл. 18.01.1997   м. Житомир, пров. Вокзальний буд. 14, кв. 32

9     Головний бухгалтер      Посада вакантна             

10    Замiсник головного бухгалтераПосада вiдсутня             

11    Фiнансовий  директор    Посада вiдсутня             

 

   Особливих премiй, позик, iнших заохочувальних виплат та компенсацiй не отримували.  Операцiй з даними пов'язаними особами не було. Заробiтна  плата виплачувалась згiдно штатного розкладу. Сальдо розрахункiв станом  на 31.12.2017 року вiдсутнє.

8. Юридичнi та iншi питання

Українське законодавство, що регулює оподаткування та аспекти здiйснення операцiй, продовжує розвиватися як наслiдок переходу до ринкової економiки. Положення законодавчих та нормативних актiв не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору мiсцевих, регiональних i центральних органiв державної влади та iнших урядових iнститутiв. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання не спiвпадають. Керiвництво вважає, що дiяльнiсть Товариства здiйснювалась цiлком вiдповiдно до законодавства, i всi передбаченi законодавством податки були нарахованi або сплаченi. У випадках, коли порядок нарахування i сума податкових зобов'язань були невизначеними, нарахування здiйснювалися на основi найкращих оцiнок керiвництва.

Судовi позови до Товариства вiд iнших осiб з ризиками суттєвих вiдтокiв економiчних вигод вiдсутнi.

9. Управлiння капiталом

Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей:

"     зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам;

"     забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на послуги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику.

Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик.

 

10. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками

Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.

Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або iншого фiнансового активу.

Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

 

11. Подiї пiсля Балансу

Подiї, якi потребують коригування фiнансової звiтностi чи розкриття iнформацiї, вiдсутнi

 

Голова правлiння                    Шаховець Андрiй Олександрович

 

 

 

 

 

 

       

 XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )

 

1

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ПП "Аудиторська фірма "Екаунт"

2

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

31133478

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

10008 м. Житомир вул. Новий Бульвар, 9 оф.1

4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2429

26.01.2001

5

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

д/н

д/н

д/н

д/н

д/н

6

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

№264/4

31.01.2013

7

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

01.01.2017 - 31.12.2017

8

Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

02

9

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Думка із застереженням (якщо модифікована думка)

Ми провели аудит фінансової звітності  Публічного акціонерного товариства "Вібросепаратор" ,  що складається зі балансу ( звіту про фінансовий стан)  Публічного акціонерного товариства "Вібросепаратор" на  31.12.2017 року і звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіту про  власний капітал та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився  зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

      На нашу думку , за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту , фінансова звітність, що додається, надає правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий  стан Публічного акціонерного товариства "Вібросепаратор" на 31 грудня 2017 року та її фінансові результати і грошові потоки за рік , що закінчився зазначеною датою ,  відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основа для думки із застереженням (якщо модифікована думка)

1)            Незгода з управлінським персоналом стосовно прийнятності обраної облікової політики: ми не змогли отримати достатні та належні аудиторські докази, щодо  достовірності відображення балансової вартості основних засобів, оскільки облікові записи підприємства свідчать про те, що фінансова звітність не містить даних про результати переоцінки (визначення справедливої вартості) основних засобів   на початок звітного періоду (01.01.2017 р.) та на звітну дату (31.12.2017 р.). У фінансовій звітності на зазначені звітні дати основні засоби відображені за історичною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу. Відповідно ми не мали змоги визначити , чи була потреба у коригуванні зазначених сум. На підставі отриманих аудиторських доказів для обґрунтування думки, ми дійшли висновку, що наявні викривлення є суттєвими, проте не являються всеохоплюючим для  фінансової звітності Підприємства.

2)            Визнання і оцінка реальності дебіторської заборгованості, на думку аудиторів, в цілому відповідає МСБО 39 "Фінансові  інструменти: визнання та оцінка", за винятком не створення  резерву на знецінення дебіторської заборгованості (МСБО) в сумі 1064,5 тис.грн., що перевищує рівень суттєвості в 60,1раза;

3)            Згідно МСБО37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи" Товариство не створює  поточні забезпечення у вигляді резерву виплати відпусток персоналу , який формується в кінці звітного року, виходячи із фонду оплати праці, розрахункового оцінюючого коефіцієнта, який повинен складати 43,6 тис.грн.., що перевищує рівень суттєвості.

          Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту ("МСА"). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до " Публічного акціонерного товариства "Вібросепаратор"" згідно з етичними вимогами, відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" та викладеними в частинах А та Б Кодексу етики для бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ),  застосовними до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог такими як: чесність, об'єктивність, професійна компетентність і належна ретельність, конфіденційність, професійна поведінка. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.          

  

  Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності     

               Ми звертаємо увагу ,що  в фінансовій звітності  товариства відображені  чисті збитки в сумі 883 тис. грн.. протягом року , що закінчився 31 грудня 2017 року, та цю дату поточні зобов'язання товариства перевищили її поточні активи на суму   5207 тис. грн.. Ці події або умови, разом з іншими питаннями, наведеними в Примітках, вказують, що існує суттєва невизначеність ,що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати  свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

 

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

№120

21.11.2017

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

21.11.2017 - 23.02.2018

12

Дата аудиторського висновку (звіту)

23.02.2018

13

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

15000.00

14

Текст аудиторського висновку (звіту):

Акціонерам та керівництву Публічного акціонерного товариства "Вібросепаратор" і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

1. Звіт щодо фінансової звітності

          

 Думка із застереженням (якщо модифікована думка)

Ми провели аудит фінансової звітності  Публічного акціонерного товариства "Вібросепаратор" ,  що складається зі балансу ( звіту про фінансовий стан)  Публічного акціонерного товариства "Вібросепаратор" на  31.12.2017 року і звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіту про  власний капітал та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився  зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

      На нашу думку , за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту , фінансова звітність, що додається, надає правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий  стан Публічного акціонерного товариства "Вібросепаратор" на 31 грудня 2017 року та її фінансові результати і грошові потоки за рік , що закінчився зазначеною датою ,  відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основа для думки із застереженням (якщо модифікована думка)

1)    Незгода з управлінським персоналом стосовно прийнятності обраної облікової політики: ми не змогли отримати достатні та належні аудиторські докази, щодо  достовірності відображення балансової вартості основних засобів, оскільки облікові записи підприємства свідчать про те, що фінансова звітність не містить даних про результати переоцінки (визначення справедливої вартості) основних засобів   на початок звітного періоду (01.01.2017 р.) та на звітну дату (31.12.2017 р.). У фінансовій звітності на зазначені звітні дати основні засоби відображені за історичною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу. Відповідно ми не мали змоги визначити , чи була потреба у коригуванні зазначених сум. На підставі отриманих аудиторських доказів для обґрунтування думки, ми дійшли висновку, що наявні викривлення є суттєвими, проте не являються всеохоплюючим для  фінансової звітності Підприємства.

2)    Визнання і оцінка реальності дебіторської заборгованості, на думку аудиторів, в цілому відповідає МСБО 39 "Фінансові  інструменти: визнання та оцінка", за винятком не створення  резерву на знецінення дебіторської заборгованості (МСБО) в сумі 1064,5 тис.грн., що перевищує рівень суттєвості в 60,1раза;

3)    Згідно МСБО37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи" Товариство не створює  поточні забезпечення у вигляді резерву виплати відпусток персоналу , який формується в кінці звітного року, виходячи із фонду оплати праці, розрахункового оцінюючого коефіцієнта, який повинен складати 43,6 тис.грн.., що перевищує рівень суттєвості.

          Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту ("МСА"). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до " Публічного акціонерного товариства "Вібросепаратор"" згідно з етичними вимогами, відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" та викладеними в частинах А та Б Кодексу етики для бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ),  застосовними до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог такими як: чесність, об'єктивність, професійна компетентність і належна ретельність, конфіденційність, професійна поведінка. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.          

 

  Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності     

               Ми звертаємо увагу ,що  в фінансовій звітності  товариства відображені  чисті збитки в сумі 883 тис. грн.. протягом року , що закінчився 31 грудня 2017 року, та цю дату поточні зобов'язання товариства перевищили її поточні активи на суму   5207 тис. грн.. Ці події або умови, разом з іншими питаннями, наведеними в Примітках, вказують, що існує суттєва невизначеність ,що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати  свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

              

Ключові питання аудиту:

 

Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний  період. Ці питання розглядались в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" описаного в розділі "Висновок, що стосується безперервності діяльності" , ми визначили,  що описані нижче питання  є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті.                   

  II.  Інформація , що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї

 Відповідальність управлінського персоналу  та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визнає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилки; виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів) товариства за даними останньої річної фінансової звітності, стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягає аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю; невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності товариства на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА  №200 "Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту".

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та ви-користання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.

 Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені викривлення.Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Аудиторські докази, отримані Аудитором, є достатніми і прийнятними для формулювання підстави для висловлення модифікованої аудиторської думки.

Аудитор не несе відповідальності за достовірність фінансової звітності після дати підписання аудиторського висновку. Після цього підписання і до офіційного оприлюднення фінансової звітності підприємства, відповідальність за інформування про подальші події, які впливають на достовірність звітності, повністю лежить на керівництві акціонерного товариства.

III. Звіт щодо вимого інших законодавчих і нормативних актів.

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було  включити до звіту.

1. Основні відомості про емітента

Інформація про материнське підприємство: 

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство "Вібросепаратор"

Скорочена назва: ПАТ "Вібросепаратор"

Ідентифікаційний код, зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:  13568038.

Місцезнаходження:  Україна, 10001, м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, буд. 93.

Відомості про державну реєстрацію: Підприємство зареєстроване виконавчим комітетом Житомирської міської ради 04.02.1991 року, № запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР - 1 305 120 0000 001242 від 27.09.1991р.

Статут (діюча редакція протягом звітного 2016 року) ПАТ "Вібросепаратор" затверджений Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 21.12.2012), державна реєстрація 29.12.2012, № запису 13051050020001242.

Статут (нова редакція) ПАТ "Вібросепаратор" затверджений Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 03.03.2017), державна реєстрація 13.03.2017.

Основні види діяльності за КВЕД (у відповідності до даних довідки ДССУ серії АА №802290 від 21.01.13):

-     виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв  (28.93);

-     виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва (28.92);

-     установлення та монтаж машин і устаткування (33.20);

-     виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування (28.22);

-     виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій (25.11);

-     виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування  (28.25).

Відповідальна особа ПАТ "Вібросепаратор" на звітну дату: Голова правління  Шаховець Андрій Олександрович, головний бухгалтер - посада вакантна .

 

Інформація про Дочірні підприємства:

1.Підприємство є засновником з часткою володіння 100% дочірнього підприємства "ВС-Партнер".

Код ЄДРПОУ: 25309141.

Адреса ДП:  10001 м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, буд. 93.

Відомості про державну реєстрацію: Підприємство зареєстроване виконавчим комітетом Житомирської міської ради 12.06.1998 року, № запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР - 1 305 120 0000 001607 від 30.05.2005 р.

Статут ДП "ВС-Партнер" у діючій редакції затверджено рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ "Вібросепаратор"  протокол №1 від 29.12.2012, дата державної реєстрації 08.01.2013р.

Відповідальні особи ДП "ВС-Партнер": директор Єлісов Юрій Миколайович, головний бухгалтер вакансія.

Основний вид діяльності за КВЕД:  виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв  (28.93).

2 Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства

Розрахунок вартості чистих активів Публічного акціонерного товариства "Вібросепаратор" проводиться аудитом на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 485 від 17.11.2004 р. "Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств".

Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахуванням із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Розрахункова вартість чистих активів на кінець звітного періоду становить   3328 тис. грн.              

Отже, особливу увагу керівництва товариства звертаємо на той факт, що станом на  31 грудня 2017 року вартість чистих активів підприємства виявляється меншою за розмір статутного капіталу. Так чисті активи підприємства (активи підприємства за мінусом його зобов'язань) становлять:

-     на 31.12.2016 р.    4211   тис. грн.,

-     на 31.12.2017 р.  3328   тис. грн.

Статутний капітал товариства складає   15690  тис. грн. Отже, на 31.12.2017 р. чисті активи менше статутного капіталу на  12362   тис. грн.

 

3. Виконання значних правочинів

Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог до законодавству.

Згідно статті 70,  Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VІ від 17.09.2008 р. із змінами та доповненнями значним право чином є рішення  про  вчинення  значного  правочину,  якщо ринкова вартість майна або послуг,  що є його предметом,  становить від 10 до  25  відсотків  вартості  активів  за  даними  останньої річної фінансової   звітності   акціонерного   товариства,  яке  приймається наглядовою радою , або загальними зборами.

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів щодо виконання значних право чинів ми можемо зробити висновок, що протягом 2017 року Товариство не укладало жодного значного правочину та станом на 31.12.2017 року товариство не має невиконаних значних правочинів.

4. Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Керуючись принципом професійного скептицизму та відповідно до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності",  ми провели процедури необхідні для отримання інформації, яка використовується під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства.

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 (переглянутий) "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури. Аудитором були виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.

На нашу думку, ми отримали достатню впевненість в тому , що фінансові звіти Публічного акціонерного товариства "Вібросепаратор" в цілому не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.

 

5. Розкриття інформації про формування статутного капіталу товариства, сплати акціонерами товариства статутного фонду (капіталу); забезпечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України

Статутний фонд товариства формувався в процесі реорганізації закритого акціонерного товариства "Вібросепаратор" у відкрите товариство.

Засновники внесли до Статутного фонду свою частку майна орендного підприємства Житомирський завод "Вібросепаратор", свої майнові приватизаційні сертифікати, власні кошти. 

Порядок, своєчасність, повнота внесення засновниками своїх часток до Статутного капіталу під час даного аудиту не розглядався. Факт повної сплати Статутного капіталу ВАТ "Вібросепаратор" підтверджений аудиторським заключенням Приватного аудитора Юхимчук Василя Григоровича (сертифікат А 001407) від 18.03.2002р. №5.

Згідно Статуту ПАТ "Вібросепаратор",  Статутний капітал товариства був визначений в сумі 15 690 500 грн. та поділений на 44 830 іменних простих акцій номінальною вартістю 350 грн. кожна. Статутний капітал Товариства на дату балансу (31.12.2015 р.) становить 15690,5 тис. грн. і поділений на 44830 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 3,50 грн. кожна.

Статут Публічного акціонерного товариства "Вібросепаратор" (нова редакція) затверджено загальними зборами акціонерів ПАТ "Вібросепаратор" , протокол №1 від 21 грудня 2012 року , державна реєстрація змін до установчих документів проведена 29.12.2012 року за №1 305 105 002 0001242. 

Розмір статутного фонду на дату балансу (31.12.2017р.): 

- заявлений: 15 690 500 грн.

- сплачений: 15 690 500 грн, що відповідає Статуту товариства.

 

6.  Наявність подій, які потребують коригування  фінансової звітності чи розкриття інформації після дати підписання балансу

За період з 01.01.2018 р. по дату складання даного висновку не відбулося подій, які б істотно вплинули на фінансову звітність підприємства.

       

 7. Інформація , що не є фінансовою звітністю , та звітом аудитора щодо неї

 Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було  включити до звіту.

7.1. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства

Формування складу органів управління Публічного акціонерного товариства "Вібросепаратор" здійснюється відповідно до Статуту Товариства.

Протягом 2017 року в Товаристві функціонували наступні органи управління:

      Загальні збори акціонерів;

      Наглядова рада;

      Правління;

      Орган контролю - Ревізійна комісія.

 

Кількісний склад сформованих органів управління  та їх функціонування відповідає вимогам Статуту Товариства.

Щорічні загальні збори акціонерів  проводились в термін, визначений Законом України "Про акціонерні товариства", а саме до 30 квітня . Останні  загальні збори акціонерів проводились 03 березня 2017 року.

Отже, за результатами виконаних процедур перевірки стану управління відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система управління у товаристві в цілому відповідає вимогам  Законом України "Про акціонерні товариства"  та вимогам Статуту.

Склад органів управління та результати їх функціонування, наведені у річному звіті "Інформація про стан корпоративного управління" повно та достовірно.

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни  вартості його цінних паперів і визначається частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звітності..

Розглянувши стан внутрішнього контролю Публічного акціонерного товариства "Вібросепаратор", ми вважаємо за необхідне зазначити наступне:

-     система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль;

-     бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає попередній, первинний ( поточний) і подальший контроль;

-     керівництво Товариства в повній мірі розуміє перспективу розвитку внутрішнього аудиту та його значимість і важливість.

Оцінюючи вищенаведене, нами зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у Товаристві діючу на підприємстві систему внутрішнього контролю можна вважати задовільною.

 

 

 

 

8. Аналіз показників фінансового стану Публічного акціонерного товариства "Вібросепаратор"

За результатами проведеного аналізу показників фінансового стану можна зробити висновки про реальність та перспективи фінансового стану акціонерного товариства і оцінити (з використанням професійного судження) можливість його безперервного функціонування в майбутньому.

При проведенні аналізу фінансового стану підприємства використовувались показники форм фінансового звіту за 2017 рік.

Метою фінансового аналізу підприємства є оцінка фінансового стану підприємства на 31.12.17 р. з урахуванням динаміки його змін, які відбулися за результатами господарської діяльності підприємства за два останні роки, визначення факторів, що вплинули на ці зміни, та прогнозування майбутнього фінансового стану підприємства.

Оцінку фінансового стану підприємства проведено з позицій майнового та фінансового стану, за показниками, розрахунок яких наведений нижче.

Основні показники фінансового стану Публічного акціонерного товариства "Вібросепаратор"

№ з/пПоказники   Показники фінансового стану акціонерного товариства

            Коефіцієнт абсолютної ліквідності  Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)  Коефіцієнт фінансової стійкості (або незалежності, або автономії)      Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом

(структури капіталу або фінансування)    Коефіцієнт рентабельності активів

1     2     3     4     5     6     7

1     Формула розрахунку показникаК1=(Грошові кошти + Грошові еквіваленти + короткострокові фінансові вкладення) / короткострокові зобов'язання    К2 = (Грошові кошти + Грошові еквіваленти + Дебітори (непрострочені та реальні) + Запаси  + Витрати) / короткострокова заборгованість      К3 = Власні кошти / Вартість майна (підсумок активу балансу)    К4=(Довгострокова та короткострокова кредиторська заборгованість) / Власний капітал  Чистий прибуток підприємства / Середньорічна вартість активів

2     Орієнтовне позитивне значення показника  0,25 - 0,5  1,0 - 2,0   0,25 - 0,5      0,5 - 1,0   > 0, збільшення

3     2016 рік    0,0010,5160,2033,923-

4     2017 рік    0,0030,5950,1914,236-

5     Відхилення (+/-)  0,0020,079-0,012      0,313-

6     Відхилення,(%)    200,015,31-5,917,98  -

Аналіз ліквідності підприємства дозволяє визначити спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання. Коефіцієнт покриття показує, що підприємство на 59,6% забезпечено ресурсами, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Коефіцієнт покриття падає  в 2017 році у порівнянні до рівня 2016 року з 0,516 до 0,595 (на 15,46%), що говорить про погіршення  стану активів підприємства з точки зору їх найшвидшої ліквідності.

Показник абсолютної ліквідності характеризує негайну готовність підприємства ліквідувати короткострокову заборгованість і в даному випадку на кінець звітного періоду складає 0,002, що свідчить про те, що підприємство не може терміново погасити свої  зобов'язання через відсутність   коштів на банківському рахунку.

Аналіз фінансової стійкості (платоспроможності, автономії) підприємства характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності.

Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності) показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Практикою встановлено, що загальна сума заборгованості (і короткострокової, і довгострокової) не повинна перевищувати суму власних джерел фінансування, тобто критичне значення складає 3328 тис. грн., а сума загальної заборгованості 12865 тис. грн. Коефіцієнт фінансової стійкості (або незалежності, або автономії) на  31.12.2017 р. складає 19,1%, впав  за 2017 рік лише на 0,012 пунктів. Дане негативне зменшення  пояснюється зниженням  суми власного капіталу.

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (або коефіцієнт фінансування, або структури капіталу) характеризує залежність підприємства від залучених засобів, та показує перевищення власних коштів над позиковими , що свідчить про достатній рівень фінансової стійкості і відносну незалежність від зовнішніх фінансових джерел. Коефіцієнт фінансування становить 4,236_, при нормативному значенні  до зменшення, він збільшився  за останній рік на 0,313, тобто залежність підприємства від залучених засобів збільшилась , що є  негативним показником.

Діяльність підприємства є збитковою протягом звітного періоду (2017 рік),та минулого періоду (2016 рік). Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості активів і характеризує ефективність використання активів.

Оскільки підприємство є збитковим у звітному та минулому роках, коефіцієнт рентабельності активів не розраховується (або дорівнює 0).

Так показники фінансової стану характеризуються досить однозначно - всі вони мають стійку тенденцію до погіршення , що пов'язано зі зменшенням  власного капіталу (через отримання постійних збитків від діяльності).. 

Наведені показники станом на 31.12.2017 р. свідчать про погіршення  фінансового стану Публічного акціонерного товариства "Вібросепаратор", інвестиційна привабливість підприємства залишається на низькому рівні та не має тенденції до поліпшення.

Аудитор не може передбачити майбутні події чи обставини, які можуть спричинити до погіршення показників діяльності підприємства.

За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що фінансовий стан підприємства незадовільний та не має тенденцію до погіршення ,майже всі показники не відповідають нормативним вимогам. Підприємство потребує проведення негайних заходів зі збільшення обсягів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Підприємству не обійтися без зовнішніх інвестицій у поліпшення стану існуючих виробничих потужностей, оздоровлення фінансового стану підприємства в цілому. Отже, для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

 

9. Основні відомості про аудиторську фірму

9.1. Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Екаунт". Код ЄДРПОУ 31133478.

9.2. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів видане Аудиторською палатою України за № 2429, рішення АПУ № 98 від 26 січня 2001 року, дія Свідоцтва продовжена  за рішенням АПУ № 316/3 від 29 жовтня 2015 року по 29 жовтня 2020 року.

9.3. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців видана 26.09.2015 року. Дата та номер запису в Єдиному Державному реєстрі: 04.09.2000, № 1 305 120 0000 000604.

9.4. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане за Рішенням АПУ від 31.01.2013 №264/4

9.5. Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Екаунт" включене до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту на підставі рішення Аудиторської палати України від 30.01.2013 року, № 288/3

9.6.Місцезнаходження: 10008, Україна, м. Житомир, вул. Новий Бульвар, 9, офіс 1.

9.7. Телефон: (0412) 42-14-96, 42-14-97.

10. Основні відомості про умови договору про проведення аудиту

10.1. Договір про проведення аудиту №120   від  "21 "листопада   2017 року.

10.2. Аудит проводився  з " 21 "листопада 2017 року по "27 "листопада 2017 року ,  з "21 "  лютого     2018 року по"23 "лютого 2018 року .

 

Директор ПП "Аудиторська фірма "Екаунт"              Онищук Галина Терентіївна

(Сертифікат аудитора серії А № 004408

чинний до 30 листопада 2019 року)                                                

                                               "23 "лютого  2018 р.

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2018

01

01

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "Вiбросепаратор"

за ЄДРПОУ

13568038

Територія  ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

1810136600

Організаційно-правова форма господарювання  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

112

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

за КВЕД

28.30

Середня кількість працівників  2

 

 

Одиниця виміру:тис. грн.

 

 

Адреса 10001 Житомирська область м. Житомир вул. Сергiя Параджанова, 93, т.0412-428088

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

             

 

Баланс( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р.

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД

1801001

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

                                                  1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

 

1000

--

--

первісна вартість

1001

43

43

накопичена амортизація

1002

43

43

Незавершені капітальні інвестиції

1005

--

--

Основні засоби

1010

12845

9767

первісна вартість

1011

39026

32272

знос

1012

26181

22505

Інвестиційна нерухомість

1015

--

--

Довгострокові біологічні активи

1020

--

--

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

1030

--

--

інші фінансові інвестиції

1035

--

--

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

--

--

Відстрочені податкові активи

1045

--

--

Інші необоротні активи

1090

--

--

Усього за розділом I

1095

12845

9767

II. Оборотні активи

Запаси

1100

2356

4080

Виробничі запаси

1101

847

2671

Незавершене виробництво

1102

900

976

Готова продукція

1103

294

200

Товари

1104

315

233

Поточні біологічні активи

1110

--

--

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

2179

1146

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

 

1130

395

342

з бюджетом

1135

3

24

у тому числі з податку на прибуток

1136

3

5

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

2473

1534

Поточні фінансові інвестиції

1160

--

--

Гроші та їх еквіваленти

1165

20

33

Рахунки в банках

1167

20

33

Витрати майбутніх періодів

1170

--

--

Інші оборотні активи

1190

459

499

Усього за розділом II

1195

7885

7658

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

--

--

Баланс

1300

20730

17425


 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

                                                   1

2

3

4

І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

 

1400

15690

15690

Капітал у дооцінках

1405

--

--

Додатковий капітал

1410

--

--

Резервний капітал

1415

120

120

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-11599

-12482

Неоплачений капітал

1425

--

--

Вилучений капітал

1430

--

--

Усього за розділом I

1495

4211

3328

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання

 

1500

1232

1232

Довгострокові кредити банків

1510

--

--

Інші довгострокові зобов'язання

1515

--

--

Довгострокові забезпечення

1520

--

--

Цільове фінансування

1525

--

--

Усього за розділом II

1595

1232

1232

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

 

1600

--

--

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями

 

1610

--

--

товари, роботи, послуги

1615

2498

1546

розрахунками з бюджетом

1620

1615

1015

у тому числі з податку на прибуток

1621

--

--

розрахунками зі страхування

1625

1489

1003

розрахунками з оплати праці

1630

1816

1689

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

998

1012

Поточні забезпечення

1660

--

--

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

6871

6600

Усього за розділом IІІ

1695

15287

12865

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

 утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

1700

--

--

Баланс

1900

20730

17425

 

 

 

 

Голова правлiння

________________

Шаховець Андрiй Олександрович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер    

________________

вакансія

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2018

01

01

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "Вiбросепаратор"

за ЄДРПОУ

13568038

 

Звіт про фінансові результати( Звіт про сукупний дохід)

за 2017 рік

 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД

1801003

 

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

Зазвітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000

1928

294

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

2050

(192)

(--)

Валовий:  

     прибуток 

2090

1736

294

     збиток 

2095

(--)

(--)

Інші операційні доходи 

2120

3527

115

Адміністративні витрати 

2130

(1812)

(1054)

Витрати на збут

2150

(--)

(--)

Інші операційні витрати 

2180

(3611)

(1716)

Фінансовий результат від операційної діяльності:  

     прибуток 

2190

--

--

     збиток  

2195

(160)

(2361)

Дохід від участі в капіталі 

2200

--

--

Інші фінансові доходи 

2220

1

2

Інші доходи 

2240

239

--

Фінансові витрати 

2250

(--)

(--)

Втрати від участі в капіталі 

2255

(--)

(--)

Інші витрати 

2270

(963)

(8)

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

--

--

збиток

2295

(883)

(2367)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

--

--

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

--

--

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток 

2350

--

--

     збиток 

2355

(883)

(2367)

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

Зазвітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

--

--

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

--

--

Накопичені курсові різниці

2410

--

--

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

--

--

Інший сукупний дохід

2445

--

--

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

--

--

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

--

--

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

--

--

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-883

-2367

 


 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Назва статті

Код рядка

Зазвітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                   1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

62

114

Витрати на оплату праці

2505

528

21

Відрахування на соціальні заходи

2510

118

8

Амортизація

2515

897

792

Інші операційні витрати

2520

5476

1835

Разом

2550

7081

2770

 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

Зазвітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                   1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій 

2600

44830

44830

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 

2605

44830

44830

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2610

( 19.69663170)

( 52.79946460)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2615

( 19.69663170)

( 52.79946460)

Дивіденди на одну просту акцію 

2650

--

--

 

Скоригований  збиток на одну просту акцiю за звiтний рiк заповнено в гривнях, в тис.грн. вiн складає 0,0196966317 грн.

Скоригований  збиток  на одну просту акцiю за попереднiй рiк заповнено в гривнях, в тис.грн. вiн складає 0,0527994646 грн.

 

 

 

 

Голова правлiння

________________

Шаховець Андрiй Олександрович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер    

________________

вакансія

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2018

01

01

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "Вiбросепаратор"

за ЄДРПОУ

13568038

 

Звітпро рух грошових коштів ( за прямим методом )

за 2017 рік

 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД

1801004

 

 

 

Стаття

Код рядка

Зазвітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

2165

2698

Повернення податків і зборів

3005

--

--

у тому числі податку на додану вартість

3006

--

--

Цільового фінансування

3010

--

--

Інші надходження

3095

3725

4

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100

(2619)

(2705)

Праці

3105

(429)

(9)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(100)

(--)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(2665)

(3)

Зобов'язання з податку на додану вартість

3117

(948)

(--)

Зобов'язання з інших податків і зборів

3118

(1717)

(3)

Інші витрачання

3190

(64)

(--)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

13

-15

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

--

--

необоротних активів

3205

--

--

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

--

--

дивідендів

3220

--

--

Надходження від деривативів

3225

--

--

Інші надходження

3250

--

--

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

(--)

(--)

необоротних активів

3260

(--)

(--)

Виплати за деривативами

3270

(--)

(--)

Інші платежі

3290

(--)

(--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

--

--

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

--

--

Отримання позик

3305

--

--

Інші надходження

3340

--

--

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

(--)

(--)

Погашення позик

3350

--

--

Сплату дивідендів

3355

(--)

(--)

Інші платежі

3390

(--)

(--)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

--

--

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

13

-15

Залишок коштів на початок року

3405

20

35

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

--

--

Залишок коштів на кінець року

3415

33

20

 

Голова правлiння

________________

Шаховець Андрiй Олександрович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер    

________________

вакансiя

 

(підпис)

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2018

01

01

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "Вiбросепаратор"

за ЄДРПОУ

13568038

 

Звітпро власний капітал

за 2017 рік

 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД

1801005

 

 

 

Стаття

Код рядка

Зареєст-рований (пайовий)

капітал

Капітал у дооцін-ках

Додат-ковий капітал

Резер-вний капітал

Нероз-

поділе-

ний прибуток(непокритий збиток)

Неопла-чений капітал

Вилу-чений капітал

Всього

                          1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

15690

--

--

120

-11599

--

--

4211

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

Виправлення помилок

4010

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни

4090

--

--

--

--

--

--

--

--

Скоригований залишок на початок року

4095

15690

--

--

120

-11599

--

--

4211

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

--

--

--

--

-883

--

--

-883

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

Відрахування до резервного капіталу

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

Внески учасників : Внески до капіталу

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

Погашення заборгованості з капіталу

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення частки в капіталі

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни в капіталі

4290

--

--

--

--

--

--

--

--

Разом змін у капіталі

4295

--

--

--

--

-883

--

--

-883

Залишок на кінець року

4300

15690

--

--

120

-12482

--

--

3328

 

 

 

Голова правлiння

________________

Шаховець Андрiй Олександрович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер    

________________

вакансiя

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2018

01

01

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "Вiбросепаратор"

за ЄДРПОУ

13568038

Територія  ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

1810136600

Організаційно-правова форма господарювання  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

112

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

за КВЕД

28.30

Середня кількість працівників  2

 

 

Одиниця виміру:тис. грн.

 

 

Адреса 10001 Житомирська область м. Житомир вул. Сергiя Параджанова, 93, т.0412-428088

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

             

 

Консолідований баланс( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р.

 

                                                                    Форма № 1-к                                      Код за ДКУД

1801007

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

                                                  1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

 

1000

--

--

первісна вартість

1001

43

43

накопичена амортизація

1002

43

43

Незавершені капітальні інвестиції

1005

--

--

Основні засоби

1010

12845

9767

первісна вартість

1011

39026

32272

знос

1012

26181

22505

Інвестиційна нерухомість

1015

--

--

Довгострокові біологічні активи

1020

--

--

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

1030

--

--

інші фінансові інвестиції

1035

--

--

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

--

--

Відстрочені податкові активи

1045

--

--

Гудвіл при консолідації

1055

--

--

Інші необоротні активи

1090

--

--

Усього за розділом I

1095

12845

9767

II. Оборотні активи

Запаси

1100

2356

4080

Виробничі запаси

1101

847

2671

Незавершене виробництво

1102

900

976

Готова продукція

1103

294

200

Товари

1104

315

233

Поточні біологічні активи

1110

--

--

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

2179

1146

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

 

1130

395

342

з бюджетом

1135

3

24

у тому числі з податку на прибуток

1136

3

5

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

2473

1534

Поточні фінансові інвестиції

1160

--

--

Гроші та їх еквіваленти

1165

20

33

Рахунки в банках

1167

20

33

Витрати майбутніх періодів

1170

--

--

Інші оборотні активи

1190

459

499

Усього за розділом II

1195

7885

7658

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

--

--

Баланс

1300

20730

17425


Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

                                                   1

2

3

4

І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

 

1400

15690

15690

Капітал у дооцінках

1405

--

--

Додатковий капітал

1410

--

--

Резервний капітал

1415

120

120

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-11599

-12482

Неоплачений капітал

1425

--

--

Вилучений капітал

1430

--

--

Неконтрольована частка

1490

--

--

Усього за розділом I

1495

4211

3328

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання

 

1500

1232

1232

Довгострокові кредити банків

1510

--

--

Інші довгострокові зобов'язання

1515

--

--

Довгострокові забезпечення

1520

--

--

Цільове фінансування

1525

--

--

Усього за розділом II

1595

1232

1232

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

 

1600

--

--

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями

 

1610

--

--

товари, роботи, послуги

1615

2498

1546

розрахунками з бюджетом

1620

1615

1015

у тому числі з податку на прибуток

1621

--

--

розрахунками зі страхування

1625

1489

1003

розрахунками з оплати праці

1630

1816

1689

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

998

1012

Поточні забезпечення

1660

--

--

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

6871

6600

Усього за розділом IІІ

1695

15287

12865

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

 утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

1700

--

--

Баланс

1900

20730

17425

 

 

 

 

Голова правлiння

________________

Шаховець Андрiй Олександрович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер    

________________

вакансія

 

(підпис)

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2018

01

01

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "Вiбросепаратор"

за ЄДРПОУ

13568038

 

Консолідований звіт про фінансові результати( Звіт про сукупний дохід)

за 2017 рік

 

                                                                    Форма № 2-к                                    Код за ДКУД

1801008

 

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

Зазвітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000

1928

294

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

2050

(192)

(--)

Валовий:  

     прибуток 

2090

1736

294

     збиток 

2095

(--)

(--)

Інші операційні доходи 

2120

3527

115

Адміністративні витрати 

2130

(1812)

(1054)

Витрати на збут

2150

(--)

(--)

Інші операційні витрати 

2180

(3611)

(1716)

Фінансовий результат від операційної діяльності:  

     прибуток 

2190

--

--

     збиток  

2195

(160)

(2361)

Дохід від участі в капіталі 

2200

--

--

Інші фінансові доходи 

2220

1

2

Інші доходи 

2240

239

--

Фінансові витрати 

2250

(--)

(--)

Втрати від участі в капіталі 

2255

(--)

(--)

Інші витрати 

2270

(963)

(8)

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

--

--

збиток

2295

(883)

(2367)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

--

--

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

--

--

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток 

2350

--

--

     збиток 

2355

(883)

(2367)

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

Зазвітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

--

--

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

--

--

Накопичені курсові різниці

2410

--

--

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

--

--

Інший сукупний дохід

2445

--

--

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

--

--

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

--

--

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

--

--

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-883

-2367

Чистий прибуток (збиток), що належить:

власникам материнської компанії

2470

--

--

неконтрольованій частці

2475

--

--

Сукупний дохід, що належить:

власникам материнської компанії

2480

--

--

неконтрольованій частці

2485

--

--


III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Назва статті

Код рядка

Зазвітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                   1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

62

114

Витрати на оплату праці

2505

528

21

Відрахування на соціальні заходи

2510

118

8

Амортизація

2515

897

792

Інші операційні витрати

2520

5476

1835

Разом

2550

7081

2770

 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

Зазвітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                   1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій 

2600

44830

44830

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 

2605

44830

44830

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2610

( 19.69663170)

( 52.79946460)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2615

( 19.69663170)

( 52.79946460)

Дивіденди на одну просту акцію 

2650

--

--

 

Скоригований  збиток на одну просту акцiю за звiтний рiк заповнено в гривнях, в тис.грн. вiн складає 0,0196966317 грн.

Скоригований  збиток  на одну просту акцiю за попереднiй рiк заповнено в гривнях, в тис.грн. вiн складає 0,0527994646 грн.

 

 

 

 

Голова правлiння

________________

Шаховець Андрiй Олександрович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер    

________________

вакансія

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2018

01

01

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "Вiбросепаратор"

за ЄДРПОУ

13568038

 

Консолідований звітпро рух грошових коштів ( за прямим методом )

за 2017 рік

 

                                                                    Форма № 3-к                                      Код за ДКУД

1801009

 

 

 

Стаття

Код рядка

Зазвітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

2165

2698

Повернення податків і зборів

3005

--

--

у тому числі податку на додану вартість

3006

--

--

Цільового фінансування

3010

--

--

Інші надходження

3095

3725

4

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100

(2619)

(2705)

Праці

3105

(429)

(9)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(100)

(--)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(2665)

(3)

Зобов'язання з податку на додану вартість

3117

(948)

(--)

Зобов'язання з інших податків і зборів

3118

(1717)

(3)

Інші витрачання

3190

(64)

(--)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

13

-15

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

--

--

необоротних активів

3205

--

--

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

--

--

дивідендів

3220

--

--

Надходження від деривативів

3225

--

--

Інші надходження

3250

--

--

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

(--)

(--)

необоротних активів

3260

(--)

(--)

Виплати за деривативами

3270

(--)

(--)

Інші платежі

3290

(--)

(--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

--

--

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

--

--

Отримання позик

3305

--

--

Інші надходження

3340

--

--

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

(--)

(--)

Погашення позик

3350

--

--

Сплату дивідендів

3355

(--)

(--)

Інші платежі

3390

(--)

(--)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

--

--

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

13

-15

Залишок коштів на початок року

3405

20

35

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

--

--

Залишок коштів на кінець року

3415

33

20

 

Голова правлiння

________________

Шаховець Андрiй Олександрович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер    

________________

вакансiя

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2018

01

01

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "Вiбросепаратор"

за ЄДРПОУ

13568038

 

Консолідований звітпро власний капітал

за 2017 рік

 

                                                                                                                                       Форма № 4-к                                                                   Код за ДКУД

18010011

 

 

 

Стаття

Належить власникам материнської компанії

Некон-трольова-на частка

Разом

Код рядка

Зареєст-рований (пайовий)

капітал

Капітал у дооцінках

Додат-ковий капітал

Резервний капітал

Нероз-

поділе-

ний прибуток(непокритий збиток)

Неопла-чений капітал

Вилу-чений капітал

Всього

                          1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Залишок на початок року

4000

15690

--

--

120

-11599

--

--

4211

--

4211

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Виправлення помилок

4010

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни

4090

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Скоригований залишок на початок року

4095

15690

--

--

120

-11599

--

--

4211

--

4211

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

--

--

--

--

-883

--

--

-883

--

-883

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Відрахування до резервного капіталу

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Внески учасників : Внески до капіталу

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Погашення заборгованості з капіталу

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення частки в капіталі

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни в капіталі

4290

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Разом змін у капіталі

4295

--

--

--

--

-883

--

--

-883

--

-883

Залишок на кінець року

4300

15690

--

--

120

-12482

--

--

3328

--

3328

 

 

 

 

Голова правлiння

________________

Шаховець Андрiй Олександрович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер    

________________

вакансiя

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2017 року

1.    ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ

Iнформацiя про материнське пiдприємство: 

Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство "Вiбросепаратор"

Скорочена назва: ПАТ "Вiбросепаратор"

Iдентифiкацiйний код, зазначений в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв:  13568038.

Мiсцезнаходження:  Україна, 10001, м. Житомир, вул. Сергiя Параджанова, буд. 93.

Вiдомостi про державну реєстрацiю: Пiдприємство зареєстроване виконавчим комiтетом Житомирської мiської ради 04.02.1991 року, № запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР - 1 305 120 0000 001242 вiд 27.09.1991р.

Статут (дiюча редакцiя протягом звiтного 2016 року) ПАТ "Вiбросепаратор" затверджений Загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 21.12.2012), державна реєстрацiя 29.12.2012, № запису 13051050020001242.

Статут (нова редакцiя) ПАТ "Вiбросепаратор" затверджений Загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 03.03.2017), державна реєстрацiя 13.03.2017.

Основнi види дiяльностi за КВЕД (у вiдповiдностi до даних довiдки ДССУ серiї АА №802290 вiд 21.01.13):

-     виробництво машин i устаткування для виготовлення харчових продуктiв i напоїв  (28.93);

-     виробництво машин i устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (28.92);

-     установлення та монтаж машин i устаткування (33.20);

-     виробництво пiдiймального та вантажно-розвантажувального устаткування (28.22);

-     виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй (25.11);

-     виробництво промислового холодильного та вентиляцiйного устаткування  (28.25).

Вiдповiдальна особа ПАТ "Вiбросепаратор" на звiтну дату: Голова правлiння  Шаховець Андрiй Олександрович, головний бухгалтер - посада вакантна .

 

Iнформацiя про Дочiрнi пiдприємства:

1.Пiдприємство є засновником з часткою володiння 100% дочiрнього пiдприємства "ВС-Партнер".

Код ЄДРПОУ: 25309141.

Адреса ДП:  10001 м. Житомир, вул. Сергiя Параджанова, буд. 93.

Вiдомостi про державну реєстрацiю: Пiдприємство зареєстроване виконавчим комiтетом Житомирської мiської ради 12.06.1998 року, № запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР - 1 305 120 0000 001607 вiд 30.05.2005 р.

Статут ДП "ВС-Партнер" у дiючiй редакцiї затверджено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Вiбросепаратор"  протокол №1 вiд 29.12.2012, дата державної реєстрацiї 08.01.2013р.

Вiдповiдальнi особи ДП "ВС-Партнер": директор Єлiсов Юрiй Миколайович, головний бухгалтер вакансiя.

Основний вид дiяльностi за КВЕД:  виробництво машин i устаткування для виготовлення харчових продуктiв i напоїв  (28.93).

 

2. Загальна основа формування фiнансової звiтностi

 

2.1.Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ

Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.

Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2017 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.

Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФ